Drukuj

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Na podstawie art. 14 a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku – Kamiennej w odpowiedzi na pismo Nr EP/243/2003 z dnia 30.10.2003 r. dot. naliczania kosztów uzyskania przychodów od wypłat należnych odpraw pracownikom zwalnianym w ramach zwolnień grupowych uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Koszty uzyskania przychodów ze źródeł wymienionych w art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy określa się na podstawie art. 22 ust. 2 w wysokości 0,25 % kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 miesięcznie. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z tych tytułów równocześnie od kilku zakładów pracy koszty uzyskania za rok podatkowy nie mogą przekroczyć łącznie 4,5 % kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim.

Odprawa wypłacana pracownikom zwalnianym w ramach zwolnień grupowych na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz.. U. Nr 112 z 2002 r. poz. 980) związana jest ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą. Dlatego też przy jej wypłacie należne są koszty uzyskania przychodu w wysokości 0,25 % za miesiąc, w którym była wypłata.

Podobne interpretacje: