Drukuj

Czy świadczenia otrzymane przez pracowników zwiaząne z opłacaniem przez pracodawcę kursu języka angielskiego jest zwolnione z podatku dochodowego?

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu tj. cyt. "sieć sklepów detalicznych, z których jeden jest zlokalizowany na terenie odwiedzanym przez zagranicznych turystów. W związku z brakiem umiejętności posługiwania się językiem angielskim personel sklepu nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom zagranicznych klientów (wskazać poszukiwany produkt, przekazać podstawowe informacje, zachęcić do kupna towarów itp.), dlatego też zamierzamy skierować pracowników zatrudnionych w sklepie zlokalizowanym w X. na kurs języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego choćby w zakresie podstawowym będzie miała wpływ na zwiększenie sprzedaży poprzez między innymi podniesienie jakości obsługi klientów w sklepie, jak również poprawi wizerunek firmy". Szkolenie odbywać się będzie w formie pozaszkolnej.

Stanowisko podatnika: Pracodawca - płatnik uważa, że odpłatność pracodawcy za kurs językowy pracowników w świetle art. 21 ust. 1 pkt 90 jest zwolniona z podatku dochodowego, tzn. pracownik z tego tytułu nie odprowadza podatku dochodowego.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne koszty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Na podstawie w/w przepisu za przychód ze stosunku pracy uważa się również świadczenia pieniężne ponoszone przez zakład pracy za pracownika, do takich świadczeń należy m.in. opłacenie kosztów szkolenia pracowników.
Dla prawidłowego ustalenia przychodu oraz podatku dochodowego należy podzielić szkolenia pracowników na dwa rodzaje:
1) szkolenie podnoszące posiadane kwalifikacje zawodowe,
2) szkolenie podnoszące poziom wiedzy ogólnej.
Nie każde szkolenie sfinansowane przez pracodawcę powoduje powstanie przychodu po stronie pracownika. Jeżeli szkolenia pierwszego rodzaju są niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych pracownika (np. w zakresie BHP), nie stanowią przychodu pracownika i nie podlegają opodatkowaniu. Natomiast koszty ponoszone przez zakład pracy związane ze szkoleniami drugiego rodzaju tj. podnoszącymi poziom ogólnej wiedzy i wykształcenia pracownika (np. studia podyplomowe, kursy językowe) stanowią przychód pracownika w rozumieniu powołanego powyżej art. 12 ust. 1 w/w ustawy.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznawanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.
Odrębnymi przepisami, na które powołuje się powyższy przepis jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.). Zatem przyznanie świadczenia na podstawie tego aktu prawnego jest równoznaczne z wyłączeniem go z opodatkowania podatkiem dochodowym.
Tak więc w tym przypadku powstały u pracowników obsługujących klientów zagranicznych przychód z tytułu odpłatności pracodawcy za kurs języka angielskiego korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a zatem w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym stanowisko strony należało uznać za prawidłowe.

Podobne interpretacje: