Drukuj

Czy wypłacony w dniu 09.01.2006r. przez byłego pracodawcę ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za zaległe lata jest przychodem 2006r. i czy pracodawca winien wystawić PIT-11 za 2006r. ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 06.04.2006 r. - za prawidłowe

W dniu 06.04.2006 r. złożył Pan wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawił Pan następujący stan faktyczny:
Były pracodawca wypłacając Panu w dniu 09.01.2006 r. ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zaliczył go do przychodów w 2005 r. i wykazał w informacji o dochodach PIT-11 za 2005 r.

W tym stanie faktycznym zwrócił się Pan z zapytaniem, czy wypłacony w dniu 09.01.2006 roku ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za zaległe lata jest przychodem 2006 roku oraz czy w związku z tym pracodawca winien wystawić PIT-11 za 2006 rok.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 w/wym. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartości pieniężne świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartości innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Przepis art. 11 stanowi natomiast, iż przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższych unormowań ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop - wypłacony pracownikowi w styczniu 2006 r. - stanowić będzie przychód tego roku podatkowego.
Płatnik stosownie do przepisu art. 38 i 39 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązanym do pobrania zaliczek na podatek dochodowy oraz do sporządzenia informacji o wypłaconych w 2006 r. wynagrodzeniach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11 w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka.

Niniejsze postanowienie odnosi się wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w 2006 r. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe od czasu jej zmiany lub uchylenia w trybie art. 14b § 5 w/w ustawy - Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: