Drukuj

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochody uzyskane przez podatnika ze stosunku pracy, w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy UE?

Z przytoczonego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że jest on pracownikiem spółki X z siedzibą w Warszawie. Od września 2004 roku wnioskodawca jest zatrudniony bezpośrednio przy realizacji budowy autostrady A-2 na odcinku Konin-Koło-Dąbie. Kontrakt na budowę wspomnianego odcinka realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przez Konsorcjum Firmy Y/M dla odcinka Konin-Koło oraz Firmy Y / M / H GmbH - dla odcinka Koło-Dąbie. Projekt budowy autostrady otrzymał pomoc w ramach Funduszu Spójności w wysokości 82 % wartości projektu, na podstawie decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 29 grudnia 2004 roku. Dysponentem przedmiotowych środków pomocowych jest GDDKiA, zaś bezpośrednimi beneficjentami są wspomniane wyżej Konsorcja jako strony umowy zawartej z GDDKiA. Firma Y z siedzibą w Kolonii zleciła realizację całego zadania spółce powiązanej tj. Spółce X z siedzibą w Warszawie na podstawie umów zawartych w sierpniu 2004r.

Pytanie podatnika sprowadza się do kwestii, czy uzyskane przez niego dochody w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy UE podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Jednocześnie podatnik stoi na stanowisku, że takie dochody są wolne od podatku dochodowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto po zapoznaniu sięz przedstawionym stanem faktycznym, zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dalej zwanej "updof", wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z powyższego przepisu wynika, że wolne od podatku są otrzymane dochody, o ile spełniają łącznie warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) i b) updof, tj. pochodzą z określonych źródeł (art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) i są uzyskiwane przez osoby realizujące określone czynności (art. 21 ust. 1 pkt 46 lit b), przy czym, w związku z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) updof należy przyjąć, że zakresem tego przepisu objęta jest pomoc spełniająca wszystkie niżej wymienione warunki:
- pochodząca od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,
- ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO,
- przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Dochody osób fizycznych korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 updof, o ile osoby te wykonują prace na rzecz bezpośredniej realizacji programu i otrzymują wynagrodzenie finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, o której mowa wyżej. Jeżeli osoby te wykonują inne czynności niż bezpośrednia realizacja celu programu lub ich wynagrodzenie finansowane jest z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy, to wówczas ww. zwolnienie nie znajduje zastosowania. Ze stanu faktycznego opisanego w piśmie podatnika wynika, iż to firma Y z siedzibą w Kolonii jest stroną umowy z dysponentem środków pomocowych GDDKiA i to właśnie ona jest bezpośrednim beneficjentem pomocy. Natomiast pracodawca podatnika jest podwykonawcą beneficjenta środków pomocowych (umowa zawarta pomiędzy firmą Y a spółką X ) przyznanych przez Wspólnotę Europejską, reprezentowaną przez Komisję Wspólnot Europejskich.

Innym warunkiem zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych z zagranicznych środków pomocowych jest posiadanie przez beneficjentów pomocy wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym są one wyłącznie gromadzone. Niemniej z pisma podatnika nie wynika, aby wypłata wynagrodzenia była dokonywana z osobnego rachunku zasilanego tylko i wyłącznie kwotami bezzwrotnych środków pomocowych.

Wynagrodzenie, które pracodawca wnioskodawcy przekazuje swym pracownikom, nie stanowi bezpośredniego przychodu ze środków pomocowych, lecz jest przetworzone na fundusz płac środków zakładu pracy i nie podlega zwolnieniu od podatku.

Powyższa interpretacja jest oparta o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz o stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia przedstawionego zdarzenia.

Podobne interpretacje: