Drukuj

Czy zwrócone pracownikom wydatki z tytułu składek na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów:

  • art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.),
  • art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.12.2006 r. o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia uznać stanowisko J. S.A., przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2006 r., w kwestii kwalifikowania zwróconych pracownikom wydatków na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do źródła przychodów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za prawidłowe.

W dniu 21.12.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zatrudnia pracowników – kadra inżynieryjno – techniczna (kierownicy robót) na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. Dodatkowo każdy z tych pracowników podpisuje umowę o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki tzn. pracownicy nie mogą świadczyć usług dla innej firmy o charakterze budowy dróg i mostów, jak również prowadzić działalności na własny rachunek w branży budowa dróg i mostów. Raz do roku ww. pracownicy zobligowani są do uzyskania zaświadczenia z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o posiadaniu wymaganych uprawnień i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Uprawnienia są niezbędne do sprawowania nadzoru budowlanego na prowadzonych przez Spółkę budowach. Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest organizacją zrzeszającą imiennie osoby fizyczne nie jednostki prawne. Wobec powyższego ww. pracownicy dokonują wpłaty indywidualnie, na co dostają imienne zaświadczenia (opłata na jednego członka wynosi około 500 zł). W związku z faktem, że jest to obciążenie finansowe dla pracowników, a służące tylko i wyłącznie Spółce, postanowiono ww. opłaty pracownikom refundować. W przedmiotowej sprawie J. S.A. zajęło następujące stanowisko: Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem są otrzymane pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze wobec czego refundację kosztów za uzyskanie uprawnień Spółka doliczy pracownikom do dochodów osobistych.

Po przeanalizowaniu wyżej przedstawionego stanu faktycznego tut. organ podatkowy stwierdza co następuje:

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 – 16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W świetle wskazanych wyżej przepisów należy stwierdzić, iż kwoty wypłacane przez Spółkę pracownikom z tytułu refundacji ponoszonych przez nich wydatków na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa niewątpliwie są przychodami osoby fizycznej zdefiniowanymi w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opisanym stanie faktycznym kwoty te należy traktować, jako składnik wynagrodzenia za pracę. A zatem należy je przyporządkować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od wypłaconych pracownikom należności z ww. tytułu Spółka jako płatnik ma obowiązek potrącić i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zamieszczone we wniosku Spółki z dnia 21.12.2006 r. zapytanie odnośnie kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodu wypłaconych pracownikom kwot z tytułu refundacji poniesionych przez nich wydatków na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zostanie rozstrzygnięte w odrębnym postanowieniu.

Podobne interpretacje: