Drukuj

Jaką stawką (podatek ryczałtowy) opodatkowana będzie działalność związana z detaliczną sprzedażą skuterów, quadów, motocykli i akcesoriów z tym związanych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2008 r. (data wpływu 03 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu. Działalność tę chciałby rozszerzyć o sprzedaż detaliczną nowych, kupowanych na podstawie faktury VAT bezpośrednio od producentów lub importerów skuterów, quadów , motocykli oraz innych akcesoriów z tym związanych (kaski, oleje, części zamienne itp.). Nie będzie to sprzedaż komisowa, tylko detaliczna, prowadzona na własny rachunek, na rzecz indywidualnych nabywców ww. rzeczy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawką (podatek ryczałtowy) opodatkowana będzie działalność związana z detaliczną sprzedażą skuterów, quadów, motocykli i akcesoriów z tym związanych...

Zdaniem Wnioskodawcy działalność opisana powyżej opodatkowana będzie stawką 3% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, gdyż tego rodzaju działalność mieści się w zakresie opisanym w 50.40.20-00.00 PKWiU jako usługi w zakresie handlu detalicznego motocyklami oraz ich częściami i akcesoriami.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 ze zm.) działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 i z 2001 r. Nr 12, poz. 94) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Natomiast art. 4 ust. 1 pkt 5a definiuje pojęcie - towary handlowe jako towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Przepisy art. 12 ww. określają wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rodzaj prowadzonej działalności sklasyfikowanej do określonego typu wyznacza wysokość zryczałtowanej stawki podatkowej. Zatem klasyfikacja usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej według PKWiU jest podstawą do ustalenia wysokości stawek podatkowych należnych od przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3,0 % przychodów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik zamierza rozszerzyć działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu o handel detaliczny motocyklami oraz ich częściami i akcesoriami.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Zasada wyłączenia z ryczałtowej formy opodatkowania sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych w myśl ww. przepisu oznacza, iż jakakolwiek sprzedaż w powyższym zakresie (nawet jednorazowa), bez względu również na wartość sprzedaży – powoduje wyłączenie możliwości opodatkowania działalności gospodarczej tym podatkiem w całości.

Przychody z handlu – w tym pojazdami mechanicznymi - generalnie nie stanowią podstawy do wyłączenia z opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym, podobnie jak przychody z działalności wytwórczej w zakresie części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych.

Wyłączeniu podlegają wyłącznie przychody z handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Przepis art. 8 ust. 1 pkt 3f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oznacza, że jakakolwiek sprzedaż (nawet jednorazowa) części zamiennych do pojazdów mechanicznych (w Pana przypadku części i akcesoria do skuterów, quadów i motocykli) skutkuje utratą prawa do opodatkowania przychodów osiąganych z działalności gospodarczej podatkiem zryczałtowanym.

W konsekwencji – w myśl art. 22 ww. ustawy – podatnik jest obowiązany, począwszy od dnia, w którym nastąpiła utrata warunków do podatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zaprowadzić właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Reasumując, w świetle wyżej przytoczonych przepisów na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, działalność związana z detaliczną sprzedażą skuterów, quadów, motocykli i akcesoriów z tym związanych nie może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: