Drukuj

Czy instytucje zlecające wykonanie usług biegłego nie są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli wykonujący usługę złozy płatnikowi oświadczenie, że wykonywane usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.06.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje stanowisko podatnika, co do zasad opodatkowania przychodów biegłych, którym sąd i policja zleca wykonanie usługi za nieprawidłowe.

W dniu 21.06.2006 r. podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. rzeczoznawstwo. Na zlecenie sądów i policji jako biegły podatnik wystawia opinie. Po wykonaniu zlecenia wystawia fakturę VAT- tak jak za inne wykonane usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Instytucje zlecające wykonanie usług biegłego – zdaniem podatnika - nie są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatnik złożył płatnikowi oświadczenie, że wykonywane usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów jest działalność wykonywana osobiście oraz pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie do treści art. 13 pkt 6 tej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym, administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w punkcie 9.

Natomiast zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Art. 10 ust. 1 pkt 2 wskazuje na działalność wykonywaną osobiście, a do tej kategorii w myśl art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zaliczyć należy przychody z tytułu wykonywania opinii z przeprowadzonych usług rzeczoznawczych oraz czynności biegłych sądowych na zlecenie sądów i policji. Następstwem takiej kwalifikacji przychodów jest spoczywający na organach dokonujących wypłaty należności obowiązek określony w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, zgodnie, z którym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym, w art. 3 ust. 1, z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 21it. b. Zaliczkę od tych dochodów zmniejsza się, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej przez płatnika, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrane zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru.

We wniosku podatnik powołuje się na przepis art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że płatnik nie pobiera zaliczek od wypłaconego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli otrzyma od podatnika oświadczenie, w którym informuje, że wykonywane usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Przepis ten nie odnosi się jednak do przychodów biegłych, rzeczoznawców wykonujących usługi na zlecenie organów administracji państwowej np. sąd lub policja, bowiem tego rodzaju usługi stanowią w myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 działalność wykonywaną osobiście i są zakwalifikowane do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy. W świetle przedstawionego stanu prawnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sandomierzu stwierdza, iż stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 21.06.2006 r. jest nieprawidłowe.

Jak stanowi art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego, osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla niego organy podatkowe i organ kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Interpretacja traci moc prawną w momencie zmiany obowiązującego stanu prawnego.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Podobne interpretacje: