Drukuj

Jak należy opodatkować przychody uzyskane z tytułu wykonywania czynności biegłego na rzecz sądów, prokuratury, policji oraz urzędów skarbowych?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.01.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Jak wynika z art. 14a § 3 i 4 tejże ustawy, następująca w formie postanowienia interpretacja naczelnika urzędu skarbowego zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Wnioskiem złożonym do tut. Organu podatkowego w dniu 18.01.2007r., uzupełnionym w dniu 22.02.2007r. o własne stanowisko w sprawie, wystąpił Pan o interpretacje w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wykonywania czynności biegłego na rzecz sądów, prokuratury, policji i urzędów skarbowych.

Z akt podatkowych oraz opisu stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług motoryzacyjnych, świadcząc również usługi rzeczoznawcy jako biegły sądowy dla sądów, prokuratury i policji. Dotychczas te instytucje przyjmowały Pana faktury VAT. Ostatnio w miesiącu grudniu 2006r. faktury VAT zostały zwrócone z żądaniem wystawienia ich bez nazwy firmy, jako sprzedawca ma widnieć na nich tylko Pana imię i nazwisko oraz podpis jako biegłego sądowego. Poinformowano Pana również, że od tak wystawionych faktur będą potrącane przed zapłatą zaliczki na podatek dochodowy.

Przedstawiając powyższe występuje Pan z zapytaniem:
– czy może wykonywać takie usługi rzeczoznawcze dla tych instytucji poza swoją firmą, jak umowa zlecenie lub o dzieło,
– czy może wystawiać faktury w sposób opisany wyżej i czy mają być one dwukrotnie opodatkowane podatkiem dochodowym (raz przez odbiorcę faktury i drugi przez Pana jako prowadzącego działalność gospodarczą)
,– jak wygląda sprawa wykonywania tego rodzaju usług dla urzędów skarbowych, jako biegły rzeczoznawca skarbowy, czy mają być wystawiane faktury VAT, czy też jako umowa o dzieło.

Zdaniem Pana w przypadku wykonywania czynności rzeczoznawczych biegłego sądowego na zlecenie sądu, prokuratury i policji, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym zaliczki na podatek dochodowy potrącają te instytucje, natomiast jeżeli wyżej wymienione instytucje oraz urzędy skarbowe podpisują z Panem umowę o dzieło to wówczas wystawia Pan fakturę, którą ujmuje do przychodów z działalności gospodarczej.

Dokonując oceny prawnej przedstawionego przez Pana stanowiska, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodu są m.in.: pozarolnicza działalność gospodarcza, działalność wykonywana osobiście. Jak wynika z treści art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 w/w ustawy, ustawodawca wskazał, iż pozarolnicza działalność gospodarcza i działalność wykonywana osobiście stanowią odrębne źródła przychodów.

Za pozarolniczą działalność gospodarczą – w myśl przepisów art. 5a pkt 6 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – uważa się działalność zarobkową (...) prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Tak więc dla celów podatkowych działalność prowadzona przez podatnika może być uznana za działalność gospodarczą pod warunkiem, że uzyskanych przychodów nie można zaliczyć do źródeł przychodów, o których mowa wyżej tj. np. do działalności wykonywanej osobiście.

Stosownie do przepisu art. 13 pkt 6 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów,o których mowa w pkt 9.Powyższy przepis jasno wskazuje, że czynności wykonywane przez osoby fizyczne będące biegłymi sądowymi, którym sąd lub prokurator zlecił wykonanie czynności z urzędu należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Taka kwalifikacja przychodu powoduje, iż na sądach jako płatnikach dokonujących wypłat z powyższego tytułu ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust. 1 z tytułu działalności określonej m.in. w art. 13 pkt 2 i 4-9, są obowiązani jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy wg zasad określonych w tej regulacji prawnej. Nie ma w tym przypadku zastosowania art. 41 ust. 2 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

W aspekcie powyższego, w sytuacji gdy osobie fizycznej (biegłemu) wykonującej również pozarolniczą działalność gospodarczą, organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd, prokurator lub policja zleci - na podstawie właściwych przepisów – wykonanie określonych czynności w ramach toczącego się postępowania sądowego, dochodzeniowego lub administracyjnego, to uzyskane z tego tytułu przychody należy zakwalifikować do działalności wykonywanej osobiście. W tym przypadku biegły nie wykonuje swoich czynności na podstawie stosunku cywilnoprawnego (jak ma to miejsce np. w działalności gospodarczej), kształtowanego w sposób umowny, pomiędzy jego stronami, na zasadzie swobody zawierania umów, przez określonej treści umowę zawieraną i wykonywaną na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Podstawą jego działania jest bowiem szczególny pozaumowny stosunek prawny, jaki powstaje w postępowaniu pomiędzy uprawnionym organem, który prowadzi postępowanie, a osobą, którą ten organ powołał.

O powołaniu biegłego w danym postępowaniu, rozstrzyga władczo organ prowadzący postępowanie. Działając w sposób władczy, sąd określa również wysokość wynagrodzenia biegłego. Wynagrodzenie to zatem nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej i nie podlega opodatkowaniu wg zasad określonych w przepisach art. 44 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem – w świetle przedstawionego stanu faktycznego – należy wyłączyć z działalności gospodarczej przychody z tytułu prac wykonanych na zlecenie sądu, prokuratury i policji, co w konsekwencji wyeliminuje podwójne ich opodatkowanie.

Podkreślić jednocześnie należy, iż w przypadku zawarcia z sądem, prokuraturą, policją, urzędem skarbowym, umowy cywilnoprawnej poza zakresem toczącego się postępowania, przychody z tego tytułu zakwalifikować należy do przychodów z działalności gospodarczej. Jednocześnie w w/w instytucjach należy złożyć oświadczenie, że wykonywane usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Oświadczenie to będzie wówczas podstawą do zwolnienia w/w instytucji z obowiązku poboru zaliczek od wypłaconych należności.

Ustawodawca przewidział, że umowy zlecenia i umowy o dzieło mogą być wykonywane zarówno osobiście, jak i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Brak jest natomiast takiej możliwości w odniesieniu do przychodów wymienionych w art. 13 pkt 6, w tym m.in. do przychodów biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym.

W tym stanie faktycznym i prawnym przedstawione przez Pana we wniosku stanowisko w zakresie podatku dochodowego jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: