Drukuj

Pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa. Jedno z małżonków likwidując firmę przekazuje drugiemu cały majątek firmy, "tj. materiały, towary wyposażenie i środki trwałe". Drugie z małżonków rozpoczyna działalność gospodarczą o tym samym profilu, przejmuje również pracowników zlikwidowanej firmy. Czy w związku z powyższym, w/w przekazanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub podatkiem VAT ?

W związku ze złożonym dnia 14 stycznia 2004r. do tutejszego Urzędu pytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), dotyczącym przejęcia firmy prowadzonej na imię jednego małżonka – przez drugiego małżonka, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, co następuje:

Przekazanie nieruchomości używanej do prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego małżonka, na potrzeby działalności drugiego małżonka – nie stanowi źródła przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) W rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – źródłami przychodów są m.in.:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza
  • .

Stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy wyżej cytowanej - przychodem z działalności gospodarczej są również:

  • przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej (...).

Stosownie do art. 24 ust. 3 ustawy wyżej cytowanej - w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu (...), natomiast nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli: - w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy (art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ponadto zgodnie z art. 22g ust. 12 ustawy w/w – w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału przedsiębiorców dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, z których wynika, że przedsiębiorca powstały w wyniku takiej zmiany, podziału albo połączenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy o zmienionej formie prawnej, dzielonego albo połączonego – wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) przedsiębiorcy (...).

Przepis w/w stosuje się odpowiednio w razie: zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego z małżonków - jeżeli przed przerwą lub zmianą składniki majątku były wprowadzone do ewidencji (wykazu). (art. 22g ust. 13 pkt 5 ustawy j.w.).

Przepis zawarty w § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475) nakłada obowiązek sporządzenia i wpisania do księgi remanentu towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów – m.in. na dzień likwidacji działalności. W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności, spisem z natury należy objąć również wyposażenie (§ 27 ust. 3 cyt. rozporządzenia).

W świetle przytoczonych przepisów:- przekazanie majątku stanowiącego ubśrodki trwałeub do firmy współmałżonka nie wywoła skutków podatkowych w postaci zapłacenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego w myśl art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 3 tej ustawy, natomiast, z uwagi na to, iż jak wynika z zapytania - następuje likwidacja działalności - do - towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych ... będzie miał zastosowanie przepis art. 24 ust. 3 ustawy wyżej cytowanej, który stanowi, iż w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych (...) oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi – takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił – w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja.

Podatek od ustalonego w powyższy sposób dochodu ustala się w formie ryczałtu i wynosi on 10% tego dochodu. Podatek ten jest płatny w terminie płatności zaliczki za ostatni miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej.

Podobne interpretacje: