Drukuj

Czy przychody z tytułu tantiem wypłacanych członkom Zarządu i Pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników zaliczyć należy do przychodów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i opodatkować zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt. 4 cytowanej ustawy?

Wypłacane członkom Zarządu i pełnomocnikowi Zgromadzenia Wspólników tzw. tantiem z zysku netto spółki należy potraktować jako osiągnięcie przez nich przychodów z zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lica 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.).

Oznacza to, że od wypłaconego wynagrodzenia, płatnik na podstawie art. 41 ust. 1 w/w ustawy zobowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów oraz pomniejszonej o składki potrącane przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe. następnie dochody te płatnik wykazuje w "Deklaracji na zaliczkę miesięczną od łącznej kwoty dokonanych wypłat" (PIT-4) w poz. 50, a do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przekazuje podatnikowi "Informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach" (PIT-8B).

Po zakończeniu roku podatkowego dochody te podlegają kumulacji w celu łącznego opodatkowania wg. skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne interpretacje: