Drukuj

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2002 r. skierowane do tut. Urzędu z zapytaniem czy zapłacony przez organizatora konkursu zryczłtowany podatek dochodowy należny z tytułu nagrody wygranej w konkursie zorganizowanym przez Agencję Reklamową E.P. z siedzibą w W. jest przychodem osoby nagrodzonej - uprzejmie informuje, iż w myśl art. 21 ust. 1 pkt. 68. ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 14. poz. 176 ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy. W opisanym przypadku wartość wygranej nagrody wyniosła 68.535,50 zł, a zatem dla Pana jako osoby nagrodzonej otrzymana nagroda stanowiła przychód opodatkowany zgodnie z art. 30. ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym 10% zryczałtowanym podatlcirem dochodowym którego nie łączy się z dochodami z innych żródeł. Organizator Konkursu jako płatnik był zobowiazany, przęd wydaniem przedmiotu wygranei do naliczenia, poboru i odprowadzenia podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla jego siedziby wraz z deklaracją PIT-8A.

Z Pana pisma wynika, iż Agencja Reklamowa E.P. pomimo ciążącego na Niej obowiązku nie pobrała od Pana należnego podatku. Kwota zapłaconego przez firmę podatku podwyższa wartość wygranej i podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu.

Sporządzenie informacji o wypłaconych podatnikowi należnościach lub świadczeniach na druku PIT-8C jest nieprawidłowe, gdyż w tym przypadku w myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym Agencja Reklamowa nie była zobowiązana do jej sporządzenia, bowiem dochodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie łączy się z dochodami z innych żródeł.

Odpowiedzi udzielono na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: