Drukuj

Opodatkowanie przychodu z innych źródeł (art. 20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2008 r. (data wpływu – 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu „odstępnego” za mieszkanie – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 29 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu „odstępnego” za mieszkanie.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym pismem z dnia 25 czerwca 2008 r. znak ILPB2/415-330/08-2/ES wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku. Pismem, które wpłynęło w dniu 3 lipca - wniosek został uzupełniony.

Ponadto Wnioskodawca - w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych - wskazał błąd w pisowni nazwiska wskazanego we wniosku ORD-IN informując, że Jego nazwisko to: …, a nie jak wpisano we wniosku: …. .


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca był posiadaczem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. W 2007 r. dokonał w Spółdzielni przepisania ww. lokalu mieszkalnego. Zainteresowany wyjaśnia, że na podstawie umowy cywilnej pomiędzy odstępującym tj. Wnioskodawcą a nabywającym to mieszkanie, uzyskał On m.in. należność w kwocie 93 491,90 zł zwaną „odstępne za mieszkanie”. W rozumieniu Zainteresowanego „odstępne” wiąże się z możliwością związaną z przepisaniem mieszkania w spółdzielni co zresztą uczynił. Dodaje, iż w kwocie 93 491,90 zł jest kwota za wyposażenie mieszkania, jak również kwota czynszu (spłacał On co miesiąc ratę kredytu w wysokości 224,98 zł).


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy w tak opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca jest obowiązany do zapłaty podatku od kwoty tzw. „odstępnego za mieszkanie”...


Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest On zobowiązany do zapłaty podatku od kwoty tzw. „odstępnego za mieszkanie”...


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Zatem wszelkie dochody podatnika, nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłami przychodów są m.in. inne źródła. W myśl art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast stosownie do art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Zwrot "w szczególności” użyty w art. 20 ust. 1 ustawy oznacza, iż ustawodawca jedynie przykładowo wskazał, jakie przychody należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9. Katalog ten nie jest więc zamknięty. Oznacza to, że do "innych źródeł” należy zakwalifikować wszelkie przychody – w rozumieniu ustawy – których nie można zaliczyć do któregokolwiek z pozostałych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy.

Mając na względzie przytoczone przepisy prawne oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku, przedmiotową należność - nazwaną przez Wnioskodawcę „odstępne za mieszkanie” należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie podlega opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego, jednakże podlega on rozliczeniu w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu za rok podatkowy 2007.


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż kwota otrzymana przez Wnioskodawcę obejmuje również wartość wyposażenia mieszkania.


W związku z powyższym tut. organ pragnie podkreślić co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.


Jeżeli więc sprzedaż rzeczy ruchomych następuje po upływie powyższego okresu – uzyskany przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: