Interpretacje w temacie: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Osiąga Pani przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej samodzielnie oraz w spółce cywilnej, polegającej na prowadzeniu apteki. W odniesieniu do dochodów z ww. działalności gospodarczej, na rok 2004 wybrała Pani 19-procentowy podatek liniowy. Jednocześnie uzyskuje Pani przychody z najmu lokalu, w którym działalność prowadzi spółka której jest Pani wspólnikiem i dla tych z kolei przychodów wybrała Pani w 2004r. opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wątpliwości Pani budzi prawidłowość ww. wyborów.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.), w odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 16.01.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie uprzejmie wyjaśnia: Uchwalona w dniu 12 listopada 2003r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), wprowadza z dniem ...

Czy mam prawo do ryczałtu jeżeli prowadzę działalność - Wydawnictwo Edukacyjne "K", zakwalifikowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności pod numerem 22.11.Z (PKD) oraz według jakiej stawki powinienem płacić ryczałt (3%) czy (5%) ?

W odpowiedzi na Pana zapytanie zawarte w piśmie z dnia 12.01.2004r. (data wpływu do Urzędu 15.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Prowadzi Pan działalność gospodarczą zakwalifikowaną zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności pod numerem 22.11Z – Wydawanie ...

w zakresie usług remontowo-budowlanych

Pismem z dnia 30.10.2003 r. (data wpływu 31.10.2003 r.) uzupełnionym w dniu 31.12.2003 r. Pan Leszek T. prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. Pan L. T. od dnia 14.02.2003 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych sklasyfikowaną według PKD 45.43.A – posadzkarstwo; t ...

Czy w przypadku uzyskiwania w roku 2004 przychodów z najmu opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, małżonkom między którymi istnieje rozdzielność majątkowa przysługuje odrębne prawo do wpłacania podatku w wysokości 8,5% do kwoty stanowiącej równowartość 4000 euro ?

Zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) w przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 3 lit. a) dotyczy obojga małżonków. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kode ...

Jakie składniki powinienem przyjąć jako mój przychód z tytułu wynajmu lokalu, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ?

W związku z Pana zapytaniem prawnym z dnia 14.01.2004r., uzupełnionym o własne stanowisko w dniu 23.01.2004r. w sprawie ustalenia składników przychodu z tytułu wynajmu lokalu, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, informuje: W świetle pr ...

Prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „Towarowy Transport Drogowy Pojazdami Uniwersalnymi” powyżej 3,5 tony. Nie ma swojego samochodu tylko pracuje jako kierowca. W związku z powyższym ma wątpliwości czy winien być opodatkowany stawką 17% czy 5,5%. Uważa, że powinien stosować stawkę ryczałtu 5,5%.

Organ podatkowy podziela Pana stanowisko, bowiem z niżej wymienionych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych poprzez osoby fizyczne wynika że: zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 4, lit.a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o łado ...

Czy działalność gospodarcza polegająca na konfekcjonowaniu towarów w/g zleceń klienta podlega opodatkowaniu stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 17 lutego 2004 r. działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przjęciu, że podane w powyższym piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Nac ...


Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską (wg PKD - 4550Z). Przychody opodatkowuję zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Czy tego rodzaju usługi należy opodatkować stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 5,5 % przychodu?

W Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w klasie 45.50 zaklasyfikowano usługi budowlane. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. ab) ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności w zakresie robót budowlanych, wynosi 5,5% przychodów. ...

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług związanych z redagowaniem tekstów prawnych, projektowaniem pism procesowych, wniosków, podań oraz obsługą korespondencji. Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi określił, iż świadczenie ww. usług zaklasyfikowane jest zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w grupowaniu PKWiU 74.83.15-00.00 i PKD 74.83.Z. W związku z tym proszę o odpowiedź jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego należy opodatkować świadczenie powyższych usług.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy, wynosi 8,5% przychodów. Świadczenie usług zaklasyfikowanych do Polskiej Klasyfi ...

Generowanie strony w 37 ms