Drukuj

Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego objęta będzie działalność godpodarcza Wnioskodawczyni, w zakresie usług związanych z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z) oraz usług sekretarskich (PKD 82.19.Z)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2008 r. (data wpływu 25 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 25 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wezwaniem z dnia 19 sierpnia 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się do Wnioskodawczyni o uzupełnienie wniosku poprzez wyczerpujące przedstawienie zdarzenia przyszłego.

Pismami z dnia 27 sierpnia 2008 r. (data wpływu 1 września 2008 r.) i 3 września 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.) uzupełniono wniosek w ww. zakresie.


W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Zamierza Pani rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie usług związanych z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z) oraz usług sekretarskich (PKD 82.19.Z). Ww. usługi oznaczone są następującymi symbolami PKWiU:


  1. 74.85.1 – usługi związane z pracami biurowymi i sekretarskimi,
  2. 74.85.2 – usługi związane z wysyłaniem i odbieraniem poczty.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Jaką stawką zryczałtowanego podatku objęta będzie Pani przyszła działalność...


Zdaniem Wnioskodawczyni, usługi związane z administracyjną obsługą biura i usługi sekretarskie winny być objęte 3% podatkiem zryczałtowanym.

W ocenie Wnioskodawczyni, również usługi związane z wysyłaniem i odbieraniem poczty należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym według 3% stawki.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.


Zasadą jest, iż dochody osób fizycznych opodatkowane są według reguł zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), co wynika z art. 1 tej ustawy. Jednakże osoby te, na mocy art. 9a ust. 1 wskazanej ustawy mogą dokonać wyboru opodatkowania dochodów osiąganych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej według zasad przewidzianych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 2 omawianej ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Art. 8 ww. ustawy zawiera katalog usług, których świadczenie wyłącza podatników z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W treści wskazanego przepisu, jak również w załączniku 2, do którego odsyła pkt 3 lit. e) cytowanego przepisu nie ujęto jednakże usług związanych z pracami biurowymi i sekretarskimi oraz z wysyłaniem i odbieraniem poczty.


Zauważyć jednak należy, iż stosownie do treści art. 8 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:


  • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

    - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.


Stosownie natomiast do postanowień art. 8 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy, wskazana forma opodatkowania nie może mieć zastosowania również do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została uregulowana w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, w przypadku przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy. Powołane w tym przepisie zastrzeżenia (obligujące do zastosowania innych stawek ryczałtu ewidencjonowanego) ujęte w ww. pkt 1, 2, 4 i 5 oraz wyłączenia przewidziane w załączniku nr 2 do ustawy nie znajdują jednakże zastosowania w przedmiotowej sprawie. Z okoliczności tej sprawy wynika bowiem, iż Wnioskodawczyni planuje rozpoczęcie działalności w przedmiocie świadczenia usług związanych z pracami biurowymi i sekretarskimi oraz z wysyłaniem i odbieraniem poczty, zaś czynności te nie mieszczą się w zakresie tych zastrzeżeń. W rezultacie stawkę ryczałtu ewidencjonowanego ustalić należy zgodnie z brzmieniem ww. art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) powołanej ustawy.

Reasumując, czynności, o których mowa we wniosku należy opodatkować według 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowego.

Zaznaczyć jednak należy, iż przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie regulują zasad klasyfikacji rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Kwestia powyższa uregulowana została natomiast w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm.). Z kolei tut. organ podatkowy wydając przedmiotową interpretację przepisów prawa podatkowego związany jest dyspozycją przepisu art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), który stanowi, że Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wobec tego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy nie jest władny dokonać kwalifikacji czynności, które zamierza wykonywać Wnioskodawczyni, o których mowa we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, do przypisanego im rodzaju. Organem uprawnionym do orzekania w zakresie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) jest urząd statystyczny. Niniejszej interpretacji udzielono więc opierając się na grupowaniu podanym przez Wnioskodawczynię.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: