Drukuj

Jaką stawką ryczałtu winny być opodatkowane przychody z działalności gospodarczej w zakresie wykonywania mebli (z materiału powierzonego lub stanowiącego własność podatnika) oraz świadczenia usług stolarskich?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 19.07.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania mebli oraz świadczenia usług stolarskich. Przychody z powyższej działalności podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Świadczone usługi wykonywane są m. in. w ramach umów zawartych z innymi firmami (Podatnik występuje w roli podwykonawcy). Na tle powyższego podatnik stoi na stanowisku, iż:

  1. Przychody uzyskane z tytułu wykonywania mebli z materiałów powierzonych przez zleceniodawcę podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 8,5 %,
  2. Przychody uzyskane z tytułu wykonywania mebli z własnych materiałów podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 5,5 %,
  3. Przychody uzyskane z tytułu świadczenia innych usług stolarskich podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 8,5 %.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie stwierdza, że stanowisko to jest prawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b i f oraz pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Powołana wyżej ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określone w art. 12 ust. 1, uzależnia m. in. od rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Pkt 3 lit. b i f powyższego przepisu wskazuje, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 % z tytułu:

  1. Działalności usługowej (...), z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika Nr 2 do ustawy, oraz
  2. Działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego.

Z kolei zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt 4 lit. a cytowanego art. 12 ust. 1 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5 % przychodów z działalności wytwórczej (...).

Użyte w powyższych normach prawnych pojęcia zostały zdefiniowane przez ustawodawcę w art. 4 ust. 1 ustawy. I tak działalność usługowa określona została jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) (...), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Z kolei zgodnie z pkt 4 powołanego przepisu działalność wytwórcza to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi, zaś pod pojęciem usług rozumie się:

  1. Wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych – usługi na rzecz produkcji;
  2. Wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Z zakresu rzeczowego grupowań obejmujących usługi wynika natomiast, iż przedmiotem klasyfikowania wg PKWiU są czynności (będące końcowymi efektami działalności) o charakterze usługowym, świadczone przez podmioty gospodarcze (jednostki organizacyjne) na rzecz innych podmiotów gospodarczych (jednostek organizacyjnych). Ponadto każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zaklasyfikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON.

W przedmiotowej sprawie usługi w zakresie produkcji mebli, których efektem końcowym jest nowy wyrób, dokonywane na zlecenie bezpośredniego odbiorcy, czy też w ramach umowy zawartej z innym podmiotem (pośrednikiem), są działalnością wytwórczą sklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

w podsekcji DN – produkty wytworzone, gdzie indziej nie sklasyfikowane
w dziale 36 – meble; produkty pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Dysponowanie przez zleceniobiorcę własnym bądź powierzonym do produkcji materiałem, powoduje natomiast konieczność zróżnicowania stosowanych stawek ryczałtu. Przychody osiągnięte z tytułu wyrobu mebli z materiału stanowiącego własność zleceniobiorcy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 5,5 %. Natomiast przychody uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów z powierzonego przez zleceniodawcę materiału, mimo iż pochodzą z działalności wytwórczej, zgodnie z powołanym wyżej art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu 8,5 % stawką ryczałtu, podobnie jak wszelkie usługi świadczone na rzecz innego podmiotu gospodarczego lub ludności, nie mające znamion działalności wytwórczej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy).

Podobne interpretacje: