Drukuj

Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 8,5%, zważywszy na fakt, że wykonywane czynności polegają głównie na wyszukiwaniu błędów w oprogramowaniu (np. aplikacjach webowych, grach komputerowych czy telefonach komórkowych) czyli tzw. testowanie i raportowanie ich, a konsultant z Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi sklasyfikował wykonywaną przez Pana działalność pod symbolem PKD 62.09Z – pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.). Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2009 r. (data wpływu 22 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki ryczałtu - jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 22 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia stawki ryczałtu.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


W połowie 2008 r. rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej, określając rodzaj planowanej, przeważającej działalności symbolem PKD 62.01Z – działalność związana z oprogramowaniem, jako formę opodatkowania wybrał Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów. Z początkiem 2009 r. postanowił Pan zmienić formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stawkę ryczałtu dla wykonywanych usług ustalił Pan na 8,5%.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy prawidłowe jest stosowanie stawki 8,5%, zważywszy na fakt, że wykonywane czynności polegają głównie na wyszukiwaniu błędów w oprogramowaniu (np. aplikacjach webowych, grach komputerowych czy telefonach komórkowych) czyli tzw. testowanie i raportowanie ich, a konsultant z Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi sklasyfikował wykonywaną przez Pana działalność pod symbolem PKD 62.09Z – pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.


Pana zdaniem, do uzyskanych przychodów z tytułu opisanej wyżej działalności stosuje prawidłową stawkę podatku, tj. 8,5%, gdyż wykonywane usługi są tzw. pozostałymi usługami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, ale w żadnym przypadku nie można ich określić jako usługę doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, czy doradztwa w zakresie oprogramowania, dla których to czynności, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h) powołanej wyżej ustawy zastrzeżona jest stawka 17%.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.


Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 i z 2001 r. Nr 12, poz. 94) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów ze świadczonych usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1), w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2), przetwarzania danych (PKWiU 72.3).

Natomiast art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy wynosi 8,5%.

Zatem podstawą do zakwalifikowania osiągniętych przychodów do odpowiedniej stawki podatku jest określenie dla danej usługi właściwego symbolu PKWiU. Od tej klasyfikacji zależna jest wysokość ryczałtu.

Ustawa przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.

W złożonym wniosku podaje Pan, że usługi jakie świadczy, zostały sklasyfikowane przez konsultanta Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi pod symbolem PKD 62.09Z – pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Analizując „Wyjaśnienia do PKD 2007” stwierdzić należy, że wskazany przez Pana symbol PKD 62.09.Z, oznacza podklasę - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, znajdującą się w Dziale – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązaną. Zamieszczenie powyższej podklasy w tym dziale wskazuje, że Pana działalność gospodarcza mieści się w pojęciu wymienionym w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h) powołanej ustawy, tj. usług doradztwa w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2).


W stosowanym do 31 grudnia 2009 r. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844) – na mocy § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293) – usługi doradztwa w zakresie oprogramowania obejmują m.in.:


  • usługi edycyjne w zakresie oprogramowania;
  • usługi w zakresie pakietów oprogramowania;
  • usługi w zakresie oprogramowania systemowego i narzędziowego;
  • usługi edycyjne w zakresie oprogramowania użytkowego;
  • usługi doradztwa w zakresie oprogramowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
  • usługi doradztwa w zakresie systemów i problemów technicznych;
  • usługi opracowywania oprogramowania na zamówienie klienta;
  • usługi analizy systemowej i oprogramowania systemów;
  • usługi konserwacji systemów;
  • usługi specjalistyczne w zakresie oprogramowania pozostałe.


We wniosku podał Pan, że świadczone usługi polegają głównie na wyszukiwaniu błędów w oprogramowaniu (np. aplikacjach webowych, grach komputerowych czy telefonach komórkowych) czyli tzw. testowaniu i raportowaniu ich.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że działalność wykonywana przez Pana nie mieści się w zakresie usług wyłączonych z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wskazanych w poz. 18 załącznika do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych.

Wykonywane przez Pana usługi należy jednak uznać za usługi doradztwa w zakresie oprogramowania.

Wobec powyższego, w ocenie tut. organu usługi które Pan wykonuje, opodatkować należy 17% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Należy przy tym zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego (badanie rzeczywistej treści zawartej przez Wnioskodawcę umowy i faktycznych okoliczności świadczonych usług) stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży przy tym obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodził on będzie korzystne dla siebie skutki prawne.

Wskazać przy tym należy, iż kwalifikacji świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności bądź wątpliwości przy ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W przypadku uzyskania z powyższej instytucji opinii, że zakres usług świadczonych przez Pana nie wchodzi w zakres PKWiU 72.2 (ewentualnie 72.1 lub 72.3) wówczas przychody z tego tytułu mogą być opodatkowane wg stawki 8,5% o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: