Drukuj

Według jakiej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych powinna Pani opodatkować przychody w zakresie usług transportu wodnego śródlądowego, której nadano symbol 61.20.Z według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na zapytanie Pani z dnia 11 sierpnia 2004 r. (wpływ do Urzędu 11 sierpnia 2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie wyjaśniam.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że planuje Pani rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie usług transportu wodnego śródlądowego, której nadano symbol 61.20.Z według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU.

Wobec powyższego wnosi Pani o udzielenie informacji według jakiej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych powinna Pani opodatkować przychody z tej działalności.

Pani zdaniem otrzymane przychody z tytułu świadczonych ww. usług powinny być opodatkowane stawką w wysokości 8,5%.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) przewiduje stosowanie zróżnicowanych stawek ryczałtu w zależności od zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Zastosowanie prawidłowej stawki ryczałtu według przepisów art. 12 ust. 1 wyżej cyt. ustawy, wymaga uprzedniego określenia rodzaju przychodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, za działalność usługową uważa się pozarolniczą działalność, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług.

PKWiU jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz importu przy czym pod pojęciem usług rozumie się wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych – usługi na rzecz produkcji oraz wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorczej i ogólnospołecznej

W 2004 r. stawka od przychodów z działalności usługowej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. „b” cyt. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wynosi 8,5%.

Usługi transportu wodnego śródlądowego sklasyfikowane zostały w PKWiU w sekcji I – „Transport, gospodarka magazynowa i łączność” w dziale 61 „Transport wodny”, który to dział obejmuje: transport wodny morski i przybrzeżny, transport morski, transport wodny przybrzeżny, transport wodny śródlądowy. Symbolem 61.20.Z PKWiU objęte zostały usługi transportu wodnego śródlądowego. Podklasa ta obejmuje rozkładowy i pozarozkładowy transport pasażerów i ładunków na drogach wodnych śródlądowych: rzekach, kanałach, jeziorach, wewnątrz portów, zatok i w dokach; działalność śródlądowych statków wycieczkowych i jachtów; holowanie i pchanie w śródlądowym transporcie wodnym; wynajem sprzętu transportu śródlądowego z załogą.

Podklasa ta nie obejmuje natomiast działalności restauracji i barów na pokładach statków sklasyfikowanej w 55.30.A i 55.40.Z; obsługi ładunków, magazynowania towarów, obsługi portów i pozostałej działalności pomocniczej np. dokowania, pilotowania, holowania sklasyfikowanych w dziale 63; wynajmu lub dzierżawy statków bez załogi, sklasyfikowanych w 71.22.Z; wynajmu niepełnomorskich łodzi rekreacyjnych bez załogi, sklasyfikowanego w 71.40.Z.

W świetle powyższego przychody uzyskane z działalności gospodarczej w zakresie transportu wodnego śródlądowego o symbolu PKWiU 61.20.Z zaliczane do przychodów z działalności usługowej będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Niniejsza odpowiedź jest zgodna ze stanem faktycznym na dzień jej udzielenia.

Podobne interpretacje: