Drukuj

Jakie są możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów osiągniętych z usług transportowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowej (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 8 marca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie:

  • możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • określenia stawki tego ryczałtu właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług transportu pasażerskiego oraz ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych właściwej do opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług transportu pasażerskiego oraz ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, sklasyfikowaną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami 49.39.Z, 47.99.Z. oraz polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod numerami 49.39.39.0, 47.00.89.0. Jako kierowca świadczy usługi prowadzenia pojazdu na rzecz MPK. Nie posiada własnego środka transportu, którym świadczyłby ww. usług. Wnioskodawca prowadzi również sprzedaż biletów. Dotychczas opodatkowany był na zasadach ogólnych i prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy tego typu działalność sklasyfikowana pod ww. numerami PKWiU może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany z działalności, którą wykonuje nie wyłącza podatnika z możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (brak wskazanych powyżej nr PKWiU w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Wnioskodawca sądzi, że nie ma do tego przeciwwskazań, tym bardziej, że inni podatnicy świadczący takie same usługi dla tego samego podmiotu opodatkowani są w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.

Przy czym, co wynika z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit.e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym nie wymieniono usług sklasyfikowanych pod symbolami 49.39.0 (Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany) oraz 47.00.89.0 (Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowany).

Należy zwrócić uwagę, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem zawartym w pkt 2 definiującym działalność gastronomiczną i pkt 3 definiującym działalność usługową w zakresie handlu.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

  • 8,5 % przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust.1 pkt 3 lit. b tej ustawy),
  • 5,5% uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. b tej ustawy).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż dla możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zastosowania właściwej stawki ww. ryczałtu od przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w zakresie transportu pasażerskiego i sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, istotne znaczenie ma właściwa kwalifikacja świadczonych usług do konkretnego numeru PKWiU.

Przeto, jeżeli w istocie jak wskazano w złożonym wniosku, Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wykonuje czynności sklasyfikowane wg PKWiU z 2008 r., pod symbolami: 49.39.39.0, 47.00.89.0 to należy przyjąć, iż przychody uzyskane z tych czynności, jako uzyskane z działalności usługowej nie wymienionej w załączniku nr 2 do ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit.b ww. ustawy).

Należy jednak zwrócić uwagę, iż jeżeli Wnioskodawca uzyskuje przychody ze sprzedaży detalicznej jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, na podstawie zawartej umowy, w której wynagrodzenie określono odrębnie w formie prowizji od wartości sprzedanych biletów, to należy przyjąć iż przychody te można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 5,5% od uzyskanej prowizji (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. b ww. ustawy).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: