Drukuj

Jaka jest poprawna stawka opodatkowania usług krawieckich na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 25.03.2004 r. w sprawie stawki opodatkowania usług krawieckich w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), działalnością usługową jest pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.). Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym pod pojęciem usług rozumie się:

  • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usług na rzecz produkcji,
  • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Artykuł 12 ust. 1 pkt 3 lit. b cytowanej ustawy podatkowej stanowi, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 % od przychodów z działalności usługowej. Ustawa nie warunkuje wysokości stawki ryczałtu ze względu na ponoszone koszty wynajmu maszyn czy lokalu, jak również brak jest uwarunkowań na rzecz, jakich jednostek są usługi wykonywane.

Mając na względzie powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie podziela pana stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Podobne interpretacje: