Drukuj

Dotyczy opodatkowania przychodów stawką ryczałtu 5,5% usług transportowych w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zobowiązany jest do zmiany pisemnej informacji z dnia 12 maja 2004 r. Nr PD1/415-5/04 udzielonej Panu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu.

Z treści złożonego przez Pana pisma z dnia 2 kwietnia 2004 r. wynika, iż od dnia 1 marca 2002 r. prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży samochodów oraz blacharstwa i lakiernictwa samochodowego, z której przychody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Wyjaśnia Pan, iż w dniu 10 marca 2004 r. dokonał aktualizacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej określając przedmiot działalności gospodarczej wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jako: sprzedaż detaliczną pojazdów mechanicznych (50.10. B), pomoc drogową (50.20 B), obsługę i naprawę pojazdów mechanicznych mechanika pojazdowa, blacharstwo, lakiernictwo samochodowe, elektryka pojazdowa, zmiany konstrukcyjne pojazdów (50.20 A) oraz parking strzeżony (63.21 Z). Przychody uzyskane z ww. zakresów działalności gospodarczej opodatkowuje Pan ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wys. odpowiednio 3 %, 5,5 %, 8,5 % i 17 %.

Wskazał Pan, iż świadczone usługi pomocy drogowej polegają na transporcie aut przy użyciu samochodu specjalnego o ładowności 1400 kg oraz przyczepy specjalnej do przewozów pojazdów o ładowności 1500 kg. W związku z powyższym uważa Pan, iż są to usługi transportowe w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, z których przychody winny być opodatkowane stawką ryczałtu w wys. 5,5 % zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.)

Odnosząc się do Pana stanowiska zawartego w piśmie z dnia 2 kwietnia 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnia co następuje.

Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844), jakie weszło w życie w dniu 1 maja 2004 r. - do celów opodatkowania m.in. zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r.

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej ww. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. - wykonywane przez Pana usługi pomocy drogowej polegające na transporcie aut przy użyciu samochodu specjalnego o ładowności 1400 kg oraz przyczepy specjalnej do przewozów pojazdów o ładowności 1500 kg zostały zaklasyfikowane w sekcji G „usługi w zakresie handlu hurtowego i detalicznego; naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego” i mieszczą się w grupowaniu „usługi samochodowej pomocy drogowej” (symbol 50.20.32-00.00).

Świadczone przez Pana w ww. zakresie usługi zostały analogicznie sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej cyt. powyżej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r.

W świetle powyższego nie ma żadnych podstaw, by uznać, że wykonuje Pan działalność gospodarczą w zakresie przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, z której przychody podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu w wys. 5,5 % (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) powołanej ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 % przychodów z działalności usługowej.

W konsekwencji powyższego, przychody uzyskane ze świadczenia ww. usług zakwalifikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, które mieszczą się w grupowaniu 50.20.32-00.00 „usługi samochodowej pomocy drogowej” – zgodnie z treścią cyt. przepisu art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wys. 8,5 %.

Podobne interpretacje: