Drukuj

Czy przychody uzyskane ze sprzedaży trocin opodatkowane są 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako przychody z handlu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wysokości stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 25 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


W przedmiotowym wniosku oraz w piśmie uzupełniającym został przedstawiony następujący stan faktyczny.


Prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą m.in. na sprzedaży trocin, zakupując odpady produkcyjne (ścinki i wióry), następnie są one oczyszczane (przesiewane) i pakowane w worki foliowe i sprzedawane jako trociny - przysiółka dla zwierząt np. chomików. We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz w zaświadczeniu REGON jako przeważającą działalność wskazał Pan sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy przychody uzyskane ze sprzedaży trocin opodatkowane są 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako przychody z handlu...


Zdaniem Wnioskodawcy opisane powyżej zdarzenia należy traktować jako handel, nie zaś jako produkcję. Zgodnie bowiem z treścią art. 4 ust. 1 pkt ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne działalność usługowa w zakresie handlu polega na sprzedaży w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Wnioskodawca uważa, że wykonywana przez niego działalność mieści się w ramach zacytowanej powyżej definicji działalności usługowej w zakresie handlu, a co za tym idzie opodatkowana jest ona 3% stawką ryczałtu. Natomiast wyższą stawkę tj. 5,5% - zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy należy stosować do przychodów z działalności wytwórczej. Według Wnioskodawcy nie wytwarza on sprzedawanych towarów, lecz jedynie je oczyszcza i pakuje, a wobec tego powinien stosować 3% stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 ze zm.) działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 i z 2001 r. Nr 12, poz.94) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Natomiast art. 4 ust. 1 pkt 5a definiuje pojęcie - towary handlowe jako towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Przepisy art. 12 ww. określają wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rodzaj prowadzonej działalności sklasyfikowanej do określonego typu wyznacza wysokość zryczałtowanej stawki podatkowej. Zatem klasyfikacja usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej według PKWiU jest podstawą do ustalenia wysokości stawek podatkowych należnych od przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3,0% przychodów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży trocin. Działalność ta polega na zakupie odpadów produkcyjnych (ścinków i wiorów), które następnie zostają oczyszczone i zapakowane. Działalność ta związana jest zatem z przygotowaniem produktu do dalszej odsprzedaży. Z Pana wniosku wynika, iż nie wykonuje oddzielnie produkcji trocin, lecz jedynie w okresie pomiędzy ich zakupem i dalszą odsprzedażą są one przez Wnioskodawcę jedynie przesiewane i pakowane.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego należy zauważyć, iż poddanie zakupionych odpadów oczyszczeniu oraz ich zapakowanie stanowi element przygotowania towaru do sprzedaży, nie powoduje natomiast jego przetworzenia, ani zmiany formy.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie precyzuje znaczenia słowa: przetwarzanie, zatem aby je zdefiniować należy ustalić jaki zakres znaczeniowy ma ten zwrot w języku potocznym. I tak według „Słownika współczesnego języka polskiego” pod redakcją P. Dunaja B, wydawca Reader`s Digest, Warszawa rok 2001, str. 191 tom II przetwarzać , przetworzyć to: 1) zmieniać coś, przerabiać coś przez nadanie mu innej postaci, formy, innego kształtu, innych właściwości, przekształcać 2) dokonywać obróbki, transformacji.

Wobec wyżej powołanych przepisów prawa podatkowego, a także z punktu widzenia definicji słowa „przetwarzanie” oraz stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w przedmiotowym wniosku należy przyjąć, że jeżeli w wyniku czynności podjętych przez Wnioskodawcę nie dochodzi do przerobienia rzeczy, tj. przerobienia zakupionych wiorów i ścinków, przez nadanie im innej formy, innego kształtu - to mamy do czynienia z działalnością w zakresie handlu.

Zatem przy założeniu, że poddanie zakupionych odpadów oczyszczaniu i pakowaniu przed ich późniejszą sprzedażą ma na celu jedynie przygotowania trocin do ich sprzedaży, nie powodując ich przetworzenia, zmiany formy, należy uznać, iż przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Pana jest działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego, która przy spełnieniu wszystkich pozostałych ustawowych warunków może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3% przychodów.

Należy przy tym podkreślić, iż obowiązek jednoznacznego wykazania, że przychody z działalności wykonywanej przez podatnika uzyskane zostały z działalności usługowej bądź z działalności usługowej w zakresie handlu – każdorazowo spoczywa na podatniku.

W tym przypadku, to na Panu ciąży obowiązek udowodnienia czy wykonywanie oczyszczania i pakowania trocin ma na celu jedynie przygotowanie do odsprzedaży, nie powodując ich przetworzenia, czyli jest usługą w zakresie handlu, czy też stanowi dodatkowe usługi z zakresu produkcji, opodatkowane wyższą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego, obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: