Drukuj

Rodzaje działalności

W związku z Pana pismem z dnia 10.02.2004 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje, co następuje:

W myśl postanowień art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – z zastrzeżeniem art. 8 – podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych oraz spółki partnerskiej, której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 w/w ustawy podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 250.000 euro, lub
b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro,
2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki cywilnej, to – stosownie do postanowień art. 6 ust. 5 ustawy – opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
- odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki cywilnej, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt. 1, albo
- z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt. 1 lit. a, a z działalności wykonywanej w formie spółki, – gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt. 1 lit. b.

Z powyższych przepisów wynika, że podatnicy mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych osiąganych zarówno z działalności prowadzonej samodzielnie, jak i z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewidują, aby z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączeni zostali podatnicy, którzy prowadzą inną działalność pozarolniczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. A zatem w danym roku podatkowym dochody osiągane przez podatnika z samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych, a jednocześnie przychody osiągane przez podatnika z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1a przepisy ustawy stosuje się do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym, jeżeli przychód z wynajmu lokalu użytkowego nie stanowi przychodu związanego z prowadzoną przez Pana samodzielną działalnością, może być opodatkowany w formie ryczałtu.

Podobne interpretacje: