Drukuj

Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych powinien być opodatkowany przychód uzyskany z tytułu prowadzenia prywatnego gabinetu lekarskiego w ramach wykonywania wolnego zawodu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych osiąganych w zakresie wolnych zawodów – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 14a § 1 uprzejmie wyjaśnia co następuje :

Stan faktyczny :

- wykonuje Pani wolny zawód, prowadząc prywatny gabinet lekarski ( bez zatrudniania pracowników )
- uzyskuje Pani przychód z tytułu umowy o pracę w spółce z o.o. „X”
- w 2004 roku wybrała Pani opodatkowania działalności zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Pytanie dotyczy wysokości obowiązującej stawki zryczałtowanego podatku 17 % lub 20 %.

W przepisie art 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.930 ze zm.) określono definicję wolnego zawodu jako pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez :

lekarzy
lekarzy stomatologów
lekarzy weterynarii
techników dentystycznych
felczerów
położne
pielęgniarki
tłumaczy
nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny

jeżeli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności , z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudnienia na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Zgodnie z zacytowaną wyżej definicją prowadzoną przez Panią działalność w zakresie gabinetu lekarskiego należy uznać za wolny zawód.Przepis art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stanowi, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 20 % przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów.

Reasumując, wybierając na 2004 rok opodatkowanie w formie ryczałtu jest Pani obowiązana płacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20 % przychodów osiąganych z wykonywania wolnego zawodu w zakresie prowadzonego gabinetu lekarskiego.

Podobne interpretacje: