Drukuj

CZY OBRÓT ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW WŁASNEJ PRODUKCJI ROLNEJ JEST WLICZANY DO PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OPODATKOWANYCH ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM DOCHODOWYM?

Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny sprawy, z którego wynika, że wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolno – ogrodnicze. Od miesiąca grudnia podatniczka prowadzić będzie indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi i warzywami. Działalność gospodarcza będzie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. W działalności handlowej podatniczka sprzedawać będzie między innymi produkty z własnego gospodarstwa ogrodniczego m.in. sałata, rzodkiewka oraz kiełki słonecznika, rzodkiewek, lucerny i fasoli.

Na tle takich okoliczności podatniczka sformułowała stanowisko, że produkcję kiełków traktuje jako produkcję płodów rolnych. Natomiast obrót ze sprzedaży wyrobów własnej produkcji rolnej nie jest wliczany do przychodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie stwierdza, że stanowisko przedstawione przez podatniczkę jest prawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego będą miały zastosowanie przepisy: art. 1, art. 4, ust. 3, 5, art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 144, poz. 930) oraz art. 2 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zgodnie z ustawową definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Za towary w rozumieniu cytowanej ustawy rozumie się towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

W przedstawionym stanie faktycznym podatniczka w prowadzonej działalności handlowej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, obok towarów, w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym będzie sprzedawać własne płody rolne, które nie spełniają ustawowej definicji towarów, bowiem nie zostały zakupione w celu dalszej odsprzedaży.Płody rolne są wytwarzane w procesie produkcji rolnej jako efekt działalności gospodarstwa rolno – ogrodniczego, którego podatniczka jest współwłaścicielem.

W związku z prowadzeniem działalności rolno – ogrodniczej podatniczka jest opodatkowana podatkiem rolnym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym reguluje opodatkowanie tylko niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne wymienione w art. 1 ustawy tj.:

  • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  • będące osobami duchownymi

Uregulowania prawne w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych z poszczególnych źródeł przychodów, zawiera ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz 176). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.Działalnością rolnicza w rozumieniu tej ustawy jest generalnie działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu.Produkcja i sprzedaż kiełków mieści się w zakresie działalności rolniczej zgodnie z ustawową definicją. Ziarno skiełkowane pozostaje nadal w stanie nieprzetworzonym (naturalnym). Poddanie ziarna z własnej uprawy działaniom czynników naturalnych powodujących ich skiełkowaniu nie wykracza zdaniem organu podatkowego poza ramy działalności rolniczej w rozumieniu cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe sprzedaż pochodzących z własnej produkcji płodów rolnych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie będzie stanowiła przychodu z tej działalności.

Podobne interpretacje: