Drukuj

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2011 r. (data wpływu 13 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatnik był zatrudniony na stanowisku Szefa Kuchni do dnia 30 kwietnia 2011 roku. Do jego obowiązków należało: Nadzorowanie pracowników kuchni; Ustalenie grafików prac w kuchni; Rozpisanie produktów oraz przygotowanie zamówienia; Przydzielanie zadań pracownikom; Przygotowanie, aktualizacja i przechowywanie opisów stanowisk pracy; Planowanie sprzedaży; Przygotowywanie planów sprzedaży; Przygotowywanie budżetu dla działu; Realizacja uzgodnionych planów; Raportowanie o stopniu realizacji planów; Prowadzenie ewidencji HACCP, ISO, ProGass; Kontrola zadań związanych z procedurami HACCP (wypełnianie formularzy); Stosowanie i monitorowanie przestrzegania procedur ISO; Kontrola magazynów; Kontrola przestrzegania zasad BHP; Prowadzenie inwentaryzacji w podległym dziale; Dbanie o standard hotelu, Ustalanie i wprowadzanie karty menu; Sporządzanie receptur; Wymyślanie nowych potraw (do standu szefa kuchni); Przygotowanie zamówień towarowo-sprzętowych; Obsługa imprez okolicznościowych; Obsługa klientów grupowych; 1. koordynowanie pobytu gości w hotelu, 2. koordynowanie realizacji zamówienia we współpracy z kierownikami pozostałych działów; Opieka nad praktykantami;

Przygotowanie potraw zgodnie z zamówieniem i recepturą:

 1. wstępna obróbka produktów i półproduktów
 2. przygotowanie przydzielonych potraw
 3. współpraca z innymi kucharzami przy wydawaniu potraw
 4. zachowanie wymaganych standardów serwowania potraw


Kontrola jakości i przydatności produktów spożywczych.

Utrzymanie czystości stanowiska pracy i pomieszczeń należących do kuchni (chłodnie i magazyny).

 1. mycie naczyń
 2. mycie urządzeń kuchennych
 3. segregacja odpadów
 4. wynoszenie śmieci


Przyjmowanie towarów, zgodnie z fakturą.

Kontrola urządzeń chłodniczych i zgłoszenie usterek firmom serwisującym.

Od dnia 1 maja 2011 r. podatnik podjął działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu doradztwa kulinarnego (działalność sklasyfikowana jako 70.22.Z PKD Podklasa ta obejmuje doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie

 • planowania strategicznego i organizacyjnego,
 • strategii i działalności marketingowej,
 • kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
 • zarządzania produkcją,
 • zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
 • planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
 • opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.

Doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:

 • planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,
 • planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.).

W ramach działalności podatnik podjął również współpracę z byłym pracodawcą. W ramach współpracy z byłym pracodawcą podatnik wykonuje w szczególności doradztwo w zakresie organizacji pracy kuchni, szkolenia pracowników, informuje o nowych trendach w sztuce kulinarnej, sugeruje działania korygujące, doradza w procesie rekrutacji nowych pracowników.

Ponadto Wnioskodawca podaje, że wszelkie sugestie i rady podatnika nie są decyzyjne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podatnik zachowuje prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na fakt, iż w ramach działalności gospodarczej wykonuje czynności inne od tych, które wchodziły w zakres jego obowiązków i które wykonywał w trakcie trwania stosunku pracy, zgodnie z treścią art. 8 pkt 1 ppkt 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zachowuje prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

   - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jak wynika z art. 8 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Przy czym w myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli podatnicy wymienieni w ust. 1 pkt 6 nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, mogą do dnia rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 7, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca był zatrudniony na stanowisku Szefa Kuchni do dnia 30 kwietnia 2011 r. Od 1 maja 2011 r. Zainteresowany podjął działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu doradztwa kulinarnego, w ramach tej działalności podjął współpracę z byłym pracodawcą. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje czynności inne od tych, które wchodziły w zakres jego obowiązków i które wykonywał w trakcie trwania stosunku pracy.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca wykonując w ramach działalności gospodarczej, czynności inne od tych, które wchodziły w zakres jego obowiązków i które wykonywał w trakcie trwania stosunku pracy, zachowuje prawo do opodatkowania swoich przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: