Drukuj

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą - usługi transportowe-opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Czy poszerzenie dzialalności o usługi pośrednictwa finansowego zobowiązuje go do zmiany formy opodatkowania i przejścia na "zasady ogólne"?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) przepisów rozdziału 2 (Ryczałt ewidencjonowany) nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku tym, wymienione są m.in. usługi pośrednictwa finansowego. Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 w/w ustawy, w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1, podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do określenia podatku dochodowego przyjmuje się dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z art. 8 ust. 3 powołanej wyżej ustawy, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również stan faktyczny przedstawiony w piśmie Podatnika, poszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej (usługi transportowe) opodatkowanej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego o usługi pośrednictwa finansowego spowoduje obowiązek zaprowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów lub ksiąg handlowych i opłacanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych od dnia uzyskania pierwszego przychodu ze świadczenia usług pośrednictwa finansowego.

Podobne interpretacje: