Drukuj

Czy otrzymana refundacja w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, jest przychodem z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z Powiatowym Urzędem Pracy w podatnik podpisał umowę o zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych. Urząd Pracy określił kwotę refundacji, w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, która będzie przekazywana na konto firmy przez okres 6 miesięcy. Refundacja będzie przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnego tj. składki na ubezpieczenie oraz wynagrodzenia pracownika. Kwoty refundacji podatnik otrzymał w miesiącach I, III, IV 2005 roku.

Według stanowiska podatnika – otrzymana refundacja nie stanowi przychodu i nie podlega opodatkowaniu.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". W świetle przepisów art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e cytowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5 - 10 ustawy o podatku dochodowym. Ponadto w myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a - 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Otrzymana przez podatnika refundacja z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej spełnia przesłanki, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj.:

  1. stanowi zwrot wydatków poniesionych przez podatnika
  2. nie jest ukierunkowana na sfinansowanie przez podatnika pozyskania składników majątku trwałego, czyli środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Z powyższego wynika, iż otrzymane przez podatnika kwoty refundacji stanowić będą przychód z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3%.

W oparciu o wyżej cytowany stan faktyczny i prawny, stwierdza się, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Podobne interpretacje: