Drukuj

1. Czy zgodnie z art. 12 ust. 10a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, sprzedawany grunt można uznać za wykorzystywany w pozarolniczej działalności gospodarczej i przychód opodatkować zgodnie z art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stawką zryczałtowanego podatku w wysokości 10% płatnego w terminie 14 dni od daty sprzedaży, składając deklarację PIT-23 (nie minęło pięć lat od nabycia), nie wykazując tej wartości w ewidencji przychodów ?2. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży niedokończonego budynku można potraktować jako sprzedaż robót budowlanych i opodatkować stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5% ujmując wartość sprzedaży w ewidencji przychodów ?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 07.03.2005 r., który wpłynął w dniu 15.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.03.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem złożonym w dniu 27.05.2005 r. podatnik wniósł dodatkowe wyjaśnienia do przedmiotowego wniosku.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z treści przedmiotowego wniosku wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki prawa cywilnego korzystając w 2005 roku z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym opłacanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zakres działalności obejmuje pozyskiwanie terenów pod zabudowę oraz inwestowanie własnych środków finansowych w celu budowy budynków mieszkalnych do sprzedaży. Według dołączonego do przedmiotowego wniosku pisma z dnia 06.12.2004 r. Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych ww. zakres działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) stosowanej dla celów podatkowych, mieści się odpowiednio w grupowaniach:

#61656; bez własnego wykonawstwa robót budowlanych

PKWiU 70.11.11-00.00 "Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych",

#61656; z własnym wykonawstwem robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

PKWiU 45.21.1 "Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków".

W 2000 roku wspólnicy spółki zakupili grunt pod budowę budynku mieszkalnego, który zaliczyli do towarów ze względu na przeznaczenie do dalszej odprzedaży. Na gruncie tym rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego, również w celu sprzedaży, której nie zakończono odbiorem technicznym budynku. Budowę budynku prowadzili pracownicy zatrudnieni przez spółkę, natomiast niektóre roboty specjalistyczne zlecane były innym firmom. Wspólnicy spółki zamierzają sprzedać grunt wraz z niedokończonym budynkiem, w związku z tym powstają następujące wątpliwości dotyczące opodatkowania sprzedaży ww. nieruchomości:

1. Czy zgodnie z art. 12 ust. 10a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, sprzedawany grunt można uznać za wykorzystywany w pozarolniczej działalności gospodarczej i przychód opodatkować zgodnie z art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stawką zryczałtowanego podatku w wysokości 10% płatnego w terminie 14 dni od daty sprzedaży, składając deklarację PIT-23 (nie minęło pięć lat od nabycia), nie wykazując tej wartości w ewidencji przychodów ?

2. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży niedokończonego budynku można potraktować jako sprzedaż robót budowlanych i opodatkować stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5% ujmując wartość sprzedaży w ewidencji przychodów ?

Według własnego stanowiska w sprawie wyrażonego przez podatniczkę we wniosku, sprzedaż gruntu winna być opodatkowana zgodnie z art. 12 ust. 10a ustawy i zasadą określoną w art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowaną stawką 10% i z terminem 14 dni od daty sprzedaży składając deklarację PIT-23. W związku z tym, że nie dokończono budowy nie można mówić o budynku mieszkalnym, więc sprzedaż zostanie dokonana jako sprzedaż robót budowlanych stawką ryczałtu 5,5%.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzona przez wspólników spółki działalność gospodarcza polega na pozyskiwaniu terenów pod zabudowę oraz inwestowaniu własnych środków finansowych w celu budowy budynków mieszkalnych do sprzedaży. W ramach prowadzonej przez wspólników działalności gospodarczej, został nabyty grunt jako towar handlowy w celu dalszej odprzedaży. Na gruncie tym, również w celu sprzedaży powstał budynek mieszkalny, jednak jego budowa nie została zakończona odbiorem technicznym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

W tym przypadku przychód ze sprzedaży gruntu oraz znajdującego się na nim budynku, w myśl cytowanego wyżej art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje fakt, że budowa budynku nie została zakończona odbiorem technicznym.

Wobec tego nie będą miały zastosowania wymienione w przedmiotowym wniosku przepisy art. 12 ust. 10a ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i art. 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), ponieważ dotyczą sprzedaży nieruchomości mieszkalnych wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, co w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, zakres prowadzonej działalności gospodarczej obejmuje pozyskiwanie terenów pod zabudowę oraz inwestowanie własnych środków finansowych w celu budowy budynków mieszkalnych do sprzedaży. Roboty budowlane, poza robotami specjalistycznymi prowadzonymi przez inne firmy, wykonywane były przez pracowników spółki. Zatem uznać należy, że jest to działalność z własnym wykonawstwem robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych. Zgodnie z ww. pismem Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, działalność taka oznaczona jest symbolem 45.21.1 PKWiU.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), symbol 45.21.1 "Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków" należy do sekcji F działu 45 oznaczonych jako "Roboty budowlane".

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) wyżej cytowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Z powyższego wynika, że przychód uzyskany ze sprzedaży gruntu wraz z znajdującym się na nim budynkiem mieszkalnym (budowa nie została zakończona odbiorem technicznym), wybudowanym w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, należy opodatkować stawką ryczałtu w wysokości 5,5%.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia. Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Postanowienie niniejsze na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku- Białej - 43-300 Bielsko Biała ul. Traugutta 2a) w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Podobne interpretacje: