Drukuj

Jaka stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie obowiązywała w stosunku do planowanej działalności?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 11.03.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do właściwej stawki ryczałtu od działalności w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami przemysłowymi

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

U Z A S A D N I E N I E

Od dnia 23.10.04r. prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie instalowania , naprawy i konserwacji sprzętu elektronicznego. Jako formę opodatkowania podatkiem dochodowym wybrał Pan ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jak wynika ze złożonego Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej od dnia 22.02.05r. rozszerzył Pan prowadzoną działalność o : - sprzedaż hurtową pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego, - sprzedaż detaliczną pozostałą prowadzoną poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowaną. Zdaniem Pana od przychodów z działalności handlowej należy zastosować stawkę podatku w wysokości 3 %. Wraz z wnioskiem złożył Pan oświadczenie, że w stosunku do Pana osoby nie toczy się żadne postępowanie podatkowe, kontrolne lub postępowanie przed sądem administracyjnym w sprawie będącej przedmiotem wniosku. Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1pkt 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne / Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm. /. działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów ( wyrobów ) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Dlatego rodzaju działalności w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3 % przychodów. W tym stanie faktycznym i prawnym uznać należy, iż przychody uzyskiwane z tytuły prowadzenia przez Pana działalności usługowej w zakresie handlu opodatkowane będą stawką 3 %.

Podobne interpretacje: