Drukuj

możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu lokalu użytkowego oraz ustalenia kwoty przychodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem,wysokości i terminu płatności

W dniu 31.08.2005r. Pan X złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz.U. Nr 144 poz. 930 ze zm./ w sprawie : możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z tytułu najmu lokalu użytkowego oraz ustalania kwoty przychodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem, wysokości i terminu płatności należnego ryczałtu.

Stan faktyczny opisany we wniosku:

Z wniosku wynika, iż Podatnik od 01.09.2005r.uzyskuje przychody z najmu lokalu użytkowego, który jest własnością podatnika i jego żony od maja 2004r. Od czerwca 2004r. do 31.08.2005r. wnioskodawca wykorzystywał przedmiotowy lokal na cele działalności gospodarczej w zakresie handlu .Z dniem 31.08. 2005r. podatnik zmienił przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej tj. zaprzestał prowadzenia działalności handlowej i rozpoczął działalność w zakresie usług transportowych - taxi osobowe .W związku ze zmianą branży podatnik dokonał zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu działalności i miejsca prowadzenia poprzez: wpisanie do przedmiotu działalności - działalność taksówek osobowych i wykreślenie z miejsca wykonywania działalności adresu przy którym położony jest lokal użytkowy .

Podatnik informuje, iż lokal użytkowy nie wchodzi w skład majątku firmy, której przedmiotem działalności jest działalność taksówek osobowych.W umowie najmu strony postanowiły, że koszty związane z eksploatacją wynajmowanego lokalu użytkowego określone na podstawie rachunków ponosić będzie najemca.Wynajmujący otrzyma od najemcy kwoty miesięcznego czynszu i kaucję.Do opodatkowania przychodów z najmu Podatnik wybrał formę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stanowisko podatnika:

Podatnik uważa, że do opodatkowania przychodów z najmu lokalu użytkowego ma prawo stosować przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne .Do opodatkowania ryczałtem należy przyjąć kwotę miesięcznego czynszu.Zdaniem podatnika zwrotna kaucja oraz opłaty eksploatacyjne, które pokrywa najemca nie stanowią przychodu z najmu, a termin płatności zryczałtowanego podatku dochodowego przypada do dnia 20 -go następnego miesiąca.Stawkę ryczałtu należy ustalić zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne./Dz.U. Nr 144 poz. 930 ze zm./

Ocena prawna stanowiska pytającego:

Organ podatkowy zgadza się ze stanowiskiem Podatnika.

Zgodnie z treścią art. 2 ust.1a ustawy z dnia 20 listopada 1998r.o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne./Dz.U. Nr 144 poz. 930 ze zm./,osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.Ze stanu faktycznego wynika, iż umowa najmu lokalu użytkowego nie została zawarta w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe w warunkach opisanych przez Podatnika przychody z tytułu umowy najmu mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

W myśl art. 6 ust .1a ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą ponoszone przez najemcę wydatki /opłaty/ eksploatacyjne związane z przedmiotem najmu, jeżeli z zawartej umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Opłaty te nie mieszczą się również w pojęciu "świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń", o których mowa w art. 6 ust. 1 a ww. ustawy, a także nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

W świetle powyższego oraz przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wydatki ponoszone przez najemcę związane z eksploatacją wynajmowanego lokalu nie stanowią przychodu dla wynajmującego. Przychodu nie stanowi również kaucja. Kaucja ze względu na jej zwrotny charakter jest świadczeniem nie rzutującym w żaden sposób na obowiązek podatkowy .

Stawka ryczałtu dla przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a wynosi 8,5% - jeżeli wysokość tych przychodów w roku podatkowym nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 4.000 euro. Od nadwyżki ponad tę kwotę, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, stawka ryczałtu wynosi 20% przychodów.Stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.Średni kurs euro, o którym mowa w powołanym przepisie, wynosił w dniu l października 2004r. 4,3787zł, oznacza to, iż zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. la ustawy, naliczany będzie od przychodów nieprzekraczających kwoty 17.514,80 zł. Ryczałt w wysokości 20% przychodów od nadwyżki ponad tę kwotę płatny będzie natomiast w miesiącu następującym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania tj. do dnia 31 stycznia następnego roku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że niniejsza interpretacja została udzielona w oparciu o przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny i zawiera ocenę prawną z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień jej sporządzenia.

Traci swą ważność w przypadku jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy oraz w przypadku zmiany stanu faktycznego i prawnego po dniu jej wydania.

Podobne interpretacje: