Drukuj

Czy wytwarzanie z materiału powierzonego przez zamawiającego elementów i przedmiotów z tworzyw sztucznych należy uznać za działalność wytwórczą czy za usługową?

Postanowienie

Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa ( j.t.: Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Pana... zam....z dnia 04.04.2005 roku ( data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 20.04.2005 roku), który uzupełniono pismem z dnia 14.06.2005 roku( data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego: 23.06.2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania działalności w zakresie produkcji płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych oraz produkcji pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

stwierdzam, że :

  • stanowisko przedstawione w powyższym wniosku nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Spółka cywilna ?...? której udziałowcem jest Pan... w zakresie swojej działalności wytwarza z materiału powierzonego przez zamawiającego - elementy (przedmioty) z tworzyw sztucznych w wyniku której powstają nowe wyroby i następuje ich sprzedaż.

W złożonym wniosku podatnik pyta, czy ww. działalność należy uznać jako wytwórczą i opodatkować według stawki ryczałtu 5,5% czy jako usługę i opodatkować stawką ryczałtu 8,5%. Zdaniem podatnika wymieniona działalność jest działalnością wytwórczą i powinna być opodatkowania stawką ryczałtu 5,5%.

Kwestię opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Art. 4 ust. 1 wyżej powołanej ustawy szczegółowo określa rodzaje działalności. I tak, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1: działalność usługowa to ? pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3?. Natomiast art. 4 ust. 1 pkt. 4 tej ustawy określa, że działalność wytwórcza to działalność w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy ?opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej ?spółką?.

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych mieści się w dziale 25 ?wyroby z gumy i tworzyw sztucznych pod nr-em 25.21 zaś produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych pozostałych pod nr-em 25.24.

Pod pojęciem usług zgodnie z ww. PKWiU rozumie się:

  • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji,
  • wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej,

  • usługi te dzieli się m.in. na:
    ? usługi produkcyjne - czynności będące współdziałaniem w procesie produkcji, ale nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr, wykonywane przez jedną jednostkę gospodarczą na zlecenie innej jednostki gospodarczej.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 tej ustawy.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku ? ryczałt od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton wynosi 5,5%.

Stosownie do art.12 ust. 1 pkt 3f powołanej ustawy - ryczałt od przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów ) z materiału powierzonego przez zamawiającego wynosi 8,5%.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i prawny należy stwierdzić, że działalność polegająca na wytwarzaniu z materiału powierzonego przez zamawiającego elementów, przedmiotów (wyrobów) z tworzyw sztucznych w wyniku której powstają nowe wyroby i następuje ich sprzedaż nie jest działalnością usługową ani działalnością wytwórczą. Przychody z tej działalności należy potraktować jako przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego i opodatkować stawką ryczałtu ? 8,5%.

Podobne interpretacje: