Drukuj

dotyczy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży lodów z automatu

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku Pana ................................., zam. ...................................................................................................... z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w świetle ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży lodów z automatu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży stwierdza, że uzyskiwane przychody ze sprzedaży lodów z automatu są opodatkowane stawką podatku w wysokości 3%.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 1 lutego 2006 roku Strona zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łomży z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w świetle ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży lodów z automatu.

Strona w piśmie przedstawiła następujący stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie:

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży lodów z automatów w kilku punktach i jestem opodatkowany na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.Z zakupionego proszku po dodaniu wody uzyskuję masę lodową, którą wlewam do specjalnej maszyny. Następnie sprzedaję gotowy produkt (lody) klientom.

Pytanie podatnika:

Jaką powinienem zastosować stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:
- czy 5,5 % jako przychody z działalności wytwórczej
- czy 3 % jako przychody z działalności gastronomicznej prowadzonej w placówkach pozostałych (PKWiU 55.30.B)

Stanowisko podatnika

W mojej ocenie prowadzona przeze mnie działalność w zakresie sprzedaży lodów z automatów w punktach powinna być opodatkowana 3 % stawką zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych”.

Ocena prawna

Z treści zapytania wynika, że wykonuje Pan działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży lodów z automatu w kilku punktach. Z zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez Urząd Statystyczny w Białymstoku prowadzona działalność została sklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do działu 55 grupa 3 klasa 0 podklasa B placówki gastronomiczne pozostałe

W świetle art. 12 ust.1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0% przychodów z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,. Jeżeli więc usługi które Strona wykonuje w ramach prowadzonej działalności w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług są zakwalifikowane do sekcji H usługi hotelarskie i gastronomiczne dział 55 grupa 55.3 klasa 55.30 kategoria 55.30.14 to w świetle niniejszego artykułu działalność opisaną przez podatnika w zapytaniu należy potraktować jako działalność gastronomiczną i w konsekwencji zastosować 3,0% stawkę ryczałtu od przychodów uzyskanych z takiej działalności.

Reasumując powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży stwierdził, że w opisanym przez Stronę we wniosku stanie faktycznym uzyskiwane przychody ze sprzedaży lodów z automatów winny być opodatkowane 3% stawką zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. W związku z powyższym stanowisko Strony wyrażone we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zostało uznane za prawidłowe.

Dodatkowo informuję, że:

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę w stanie prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja powyższa przestanie być aktualna, jeżeli przepis prawa obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia zostanie zmieniony lub przestanie obowiązywać.

Interpretacja powyższa nie jest wiążąca dla Strony; wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa).

Podobne interpretacje: