Drukuj

Jaka stawka ryczałtu ma zastosowanie w przypadku świadczenia usług w zakresie robót ogólnobudowlanych ?

Podatnik rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą we wrześniu 2003 r. i wybrał jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.Przedmiotem prowadzonej działalności są usługi w zakresie robót ogólnobudowlanych, wykopów ziemnych, wykopy pod fundamenty itp.


Stan prawny :


W art. 9a ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ustawodawca zawarł generalną zasadę, zgodnie z którą podatnicy osiągający przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (działalność gospodarcza), są opodatkowani na zasadach określonych w ustawie, chyba że we właściwym urzędzie skarbowym złożą w formie pisemnej wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 8, podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych oraz spółki partnerskiej, której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód, zwanych dalej "spółką".

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – o czym stanowi art. 9 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy z 20.11.1998 r.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 tej ustawy.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Podatnik rozpoczynając we wrześniu br. działalność gospodarczą - nie prowadzi jej w zakresie i w warunkach wymienionych w art. 8 ustawy z 20.11.1998 r. , a więc po zawiadomieniu w terminie zakreślonym właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego, ma prawo do stosowania tej formy opodatkowania.

Przedmiotowy zakres prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej – roboty ogólnobudowlane – zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) cytowanej ustawy z 20.11. 1998 r. podlega opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym w wysokości 5,5%.

Podobne interpretacje: