Drukuj

Czy stawka 8,5 % jest właściwą stawką opodatkowania uzyskiwanych przychodów (usługi spawalnicze) ?

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.10.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 25.10.2006 r. zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji w kwestii dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przychodów z działalności gospodarczej.Przedmiotem Pana działalności jest obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 2851Z).Wątpliwość wnioskodawcy budzi ustalenie wysokości ryczałtu tj. czy ma płacić zryczałtowany podatek w/g stawki 8,5%. Podatnik we wniosku wyraża opinię, iż winien opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w/g stawki 8,5% od przychodów uzyskanych z tej działalności.
W uzupełnieniu do zapytania z dnia 29.11.2006r wyjaśnia Pan, iż wykonuje usługę z materiału powierzonego, na indywidualne zamówienie lub na zlecenie innej firmy jako podwykonawstwo.

W wyniku przeprowadzonej analizy wniosku tut. Organ stwierdził:

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy prawa podatkowego zawarte w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144 poz. 930 ze zm.).Zgodnie z art. 2 ust.1 w/w ustawy osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:
- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
- karty podatkowej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych rozliczany jest na warunkach określonych w rozdziale 2 w/w ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 wynosi: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3%.Świadczone przez Pana usługi nie zostały wymienione w punktach 1, 2, 4, 5 w/w przepisu, zatem wysokość ryczałtu od przychodów z ich świadczenia nie wynosi odpowiednio 20%, 17%, 5,5%, 3%.
Ustawodawca w art. 12 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy ustala, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% :–( lit. b ) przychodów z działalności usługowej , w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% z zastrzeżeniem pkt 1,2,4,5 oraz załącznika nr 2 do ustawy;
–( lit. f) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego.

Przedmiotowa działalność zgodnie ze wskazaną klasyfikacją nie jest wymieniona w załączniku nr 2 do ustawy i w związku z charakterem działalności określonym w uzupełnieniu do zapytania z dnia 29.11.2006 r. nie spełnia wymogów zawartych w pkt. 1,2,4,5 w/w art. 12 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, tak więc podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% osiąganych przychodów.

W związku z powyższym wyrażone we wniosku stanowisko Pana w sprawie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 w/w ustawy nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: