Drukuj

Czy działalność gospodarcza w zakresie handlu hurtowego i detalicznego pojazdami samochodowymi, może być opodatkowana w formie ryczałtu ewidencjonowanego stawką 3%?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich działającw oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), wyjaśnia co następuje:

Z przedstawionego we wniosku z dnia 8 czerwca 2004 roku stanu faktycznego wynika, iż zamierza Pan rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów samochodowych. W w.w piśmie zaznacza Pan, że prowadzona przez Pana firma nie będzie zajmowała się pośrednictwem sprzedaży pojazdów mechanicznych, lecz jedynie sprzedażą ich w stanie nieprzetworzonym.
W uzupełnieniu złożonego wniosku (pismo z dnia 23.06.2004 roku) wyjaśnia Pan, że planowana przez Pana działalność gospodarcza zakwalifikowana została następująco: PKWiU 50.10.14 oraz (PKWIU 50.10.30) jako pośrednictwo w sprzedaży pojazdów mechanicznych.
W związku z powyższym pytanie skierowane do tutejszego organu podatkowego brzmi: czy w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w.w działalność może być rozliczana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3% należnego podatku od uzyskanego przychodu?.

W odpowiedzi tutejszy organ podatkowy informuje, że w złożonym przez Pana zapytaniu powołał się Pan na klasyfikację dwóch rodzajów działalności, mianowicie pod symbolem PKWiU 50.10.14 zaklasyfikowana została działalność gospodarcza, której przedmiotem są usługi w zakresie handlu hurtowego pozostałymi pojazdami mechanicznymi łącznie z pojazdami specjalistycznymi, natomiast pod symbolem PKWiU 50.10.30 zakwalifikowana jest działalność, której przedmiotem są usługi pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) przychody z działalności usługowej w zakresie handlu opodatkowane są ryczałtem w wysokości 3% (PKWiU 50.10.14).
W myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy działalność usługowaw zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Mając jednak na uwadze klasyfikację działalności jako pośrednictwo w sprzedaży pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.10.30) tutejszy organ podatkowy podkreśla, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit.b wyżej powołanej ustawy przychód uzyskany z tego rodzaju działalności jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 17%.
Zatem, jeżeli działalność gospodarcza, którą zamierza Pan rozpocząć nie zawiera cech pośrednictwa i zgodnie z przytoczoną definicją jest działalnością handlową podlega opodatkowaniu stawką 3%, natomiast w przypadku usług pośrednictwa stawka podatku wynosić będzie 17% uzyskanego przychodu.
Przytoczone przez Pana w piśmie wyliczenia wysokości podatku nie mają wpływu na klasyfikację działalności gospodarczej oraz na wysokość stawki należnego ryczałtu.
Podatnik, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej ma prawo do wyboru formy opodatkowania, a w przypadku wysokich kosztów uzyskania przychodu (jeżeli nie jest dla niego korzystne opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych) może zdecydować się na rozliczenie na zasadach ogólnych i opłacać podatek po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu.

Podobne interpretacje: