Drukuj

Czy prawidłowo opodatkowano zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 3% uzyskany obrót brutto z dostaw dzieł sztuki pomniejszony o podatek VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach działalności gospodarczej prowadzi Pan galerię sztuki współczesnej przy wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zdaniem Pana opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 3% podlega uzyskany obrót brutto z dostaw dzieł sztuki pomniejszony o podatek VAT.

Poruszone przez Pana zagadnienia regulują przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Świadczone przez Pana w ramach działalności gospodarczej usługi zostały oznaczone zgodnie z Zaświadczeniem nadanym przez Urząd Statystyczny w Katowicach symbolem według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - 5248G tj. sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana, a według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) symbolem 5248 tj. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Przy czym jak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b wymienionej ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3%, a wg art. 12 ust. 2 tej ustawy podatek zryczałtowany o którym mowa w ust. 1 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Do ustalenia podstawy opodatkowania mają zastosowanie przepisy art. 6 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z wymienionym przepisem opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Z powołanego art. 14 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Wobec powyższego opodatkowaniu będą podlegać przychody ze sprzedaży pomniejszone o należny podatek VAT, a nie obroty z dostaw.

Zaznacza się również, że podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy mogą korzystać z odliczeń od przychodów wymienionych w art. 11 i od ryczałtu wymienionych w art. 13 i 14a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podobne interpretacje: