Interpretacje w temacie: Karta podatkowa

Ścieżka aktualnego tematu

Karta podatkowa

W związku z Pana pismem z dnia 8.09.2003 r. działając na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 9 ...

Czy wykonywanie usługi polegającej na zamówieniu i zakupie u producenta taksometru, zaprogramowaniu i dostosowaniu go w taksówce, montażu, zgłoszeniu go do legalizacji i fiskalizacji – może być opodatkowane w formie karty podatkowej jako usługa mieszcząca się w charakterystyce działalności w zakresie mechaniki precyzyjnej?

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zmianami) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą opłacać podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy ...

Czy jako małżonkowie, możemy dokonać wspólnego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2003 w sytuacji, gdy jeden z małżonków opłacał podatek w formie karty podatkowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004r. uzupełnione w dniu 03.02.2004r. o własne stanowisko w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia: zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - "Małżonkowie podlegają obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi ist ...

Proszę o udzielenie informacji dotyczącej mojej osoby. Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą – taxi osobowe, a ja również posiadam uprawnienia do wykonywania tego zawodu i chciałabym współpracować z mężem na zmianę na tej taxi. Mąż opodatkowany jest w formie karty podatkowej, czy nadal będziemy mogli być opodatkowani tą formą zryczałtowanego podatku dochodowego? Według mnie, tak.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.02.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym w formie karty podatkowej informuje, że w świetle przedstawionego stanu faktycznego podziela Pani st ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług iluzjonistycznych opodatkowaną w formie karty podatkowej. W roku 2004 zamierzam występować na terenie krajów Unii Europejskiej i spodziewam się otrzymywać tam wynagrodzenie. W związku z tym mam pytanie: Czy przychód z wykonywania tej usługi pozbawi mnie prawa do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej ? W jaki sposób podpisywać mam umowy z partnerami, aby nie utracić warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 15.01.2004 r. i 19.01.2004 r. zapytaniem w sprawie - sposobu opodatkowania przychodów zagranicznych uzyskiwanych w 2004 r. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej oraz sposobu zawierania umów z partnerami Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty korzystając z uprawnień nadanych przez art. 14a ...

Czy małżonek podatnika rozliczającego się w formie karty podatkowej, osiągający przychód z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy, ma prawo do odliczania od swojego podatku 19% kwot wpłaconych na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, w przypadku gdy właścicielem lokalu otrzymanego na mocy darowizny jest podatnik?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż od roku 1993 podatnik pozostaje w związku małżeńskim. Dnia 06.12.1999 r. otrzymał na mocy aktu notarialnego darowiznę w postaci lokalu mieszkalnego. Przedmiotowy lokal stanowi majątek odrębny podatnika. Z tytułu posiadania ww. lokalu podatnik dokonuje wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Jednocześnie podatnik jest osobą pro ...

Jestem rencistką i prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich opodatkowaną w formie karty podatkowej. Przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontrola wykazała, że za okres od dnia 01.01.1999 - 26.09.2001 powinnam zapłacić zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaległość została rozłożona na 24 raty, począwszy od miesiąca lutego 2004 r. Proszę o wyjaśnienie, czy będę mogła odliczyć kwotę raty od należnego podatku w formie karty podatkowej opłacanego w 2004 r?

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. W wyniku przeprowadzonych w 2003r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych czynności kontrolnych stwierdzono, że pomimo obowiązku nie dokonała Pani wpłaty składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotn ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług w zakresie organomistrzostwa, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Podatnik pyta, czy opłacając podatek w formie karty podatkowej może dokonywać eksportu wytworzonych przez siebie, na indywidualne zamówienie części organowych w sytuacji, gdy zamawiającym jest podmiot zagraniczny, z którym podatnik współpracuje jako podwykonawca.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić między innymi podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo - usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ...

Karta podatkowa

W odpowiedzi na Pani zapytanie zawarte w piśmie z dnia 19.01.2004 r. w sprawie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej przychodów osiąganych przez pielęgniarki świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, między innymi na podstawie umowy kontraktowej z NFOZ, zgodnie z art. 14a § l ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr ...

Czy mogę prowadzić działalność gospodarczą i rozliczać się w formie karty podatkowej jeżeli moja żona jest lekarzem stomatologii, a ja jestem lekarzem medycyny ze specjalizacjami laryngologii i chirurgii szczękowej.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późń. zm.) podlegają podatnicy jeżeli małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie. Za zakres prowadzenia działalności przy opodatkowaniu w ...

Generowanie strony w 8 ms