Drukuj

Czy wykonując działalność w zakresie ślusarstwa produkcyjnego można rozliczać się podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 03 lutego 2009r. (data wpływu do tut. Biura – 10 lutego 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej – jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2009r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od 1983r. prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie ślusarstwa produkcyjnego. Zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedmiotem działalności jest:

28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn

28.75.B Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

28.73.Z Produkcja wyrobów z drutu

28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

51.54.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła.

W ramach działalności gospodarczej produkuje elementy hydrauliki sterowniczej obudów górniczych. Odbiorcą jego produkcji są duże zakłady produkujące hydraulikę sterowniczą. Ponadto zakupuje drobne elementy metalowe i po uszlachetnieniu sprzedaje odbiorcom.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wykonując powyższą produkcję może rozliczać się podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej...

Zdaniem wnioskodawcy, prowadzona działalność gospodarcza pozwala na opodatkowanie kartą podatkową, zgodnie z art. 23 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 (a nie jak błędnie wskazano we wniosku – art. 23 pkt 1 ust. 1) ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej Załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w Załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Tabela, o której mowa wyżej, stanowiąca Załącznik nr 3 do ww. ustawy, zawiera miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

W Części I tabeli określono stawki dla działalności usługowej oraz wytwórczo-usługowej w następującym układzie: liczba porządkowa (rubryka 1), zakres działalności (rubryka 2), oznaczenie stawek (rubryka 3) oraz kwoty stawek miesięcznych ustalonych w zależności od liczby mieszkańców, w której prowadzona jest działalność (rubryki 4, 5, 6).

W pozycji 1 tabeli określono stawki karty podatkowej dla działalności usługowej w zakresie usług ślusarskich.

Zgodnie z pkt 3 Objaśnień do ww. tabeli, przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:

  1. przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
  2. przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego
  • jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (dot. działalności gastronomicznej) oraz pkt 3 (dot. działalności usługowej w zakresie handlu).

Natomiast zgodnie z poz. 1 Załącznika nr 4 do ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierającym Charakterystykę działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej – przedmiotem działalności w zakresie usług ślusarskich jest:

  • Wyrób, naprawa i konserwacja wyrobów z metali oraz przy użyciu elementów z innych surowców, a w szczególności:

- narzędzi, prostych narzędzi pomiarowych, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i rolno-ogrodniczego;
- sprzętu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
- konstrukcji, okuć, części armatur i innych elementów na potrzeby budownictwa;
- kas pancernych i kaset;
- wózków dziecięcych i gospodarczych, rowerów, części zamiennych i akcesoriów do pojazdów jednośladowych i maszyn, ogrodzeń metalowych, wraz z ich montażem, galanterii, artykułów powszechnego użytku z grupy 1001 drobiazgów oraz naprawa zabawek itp.,

  • Naprawa części mechanicznych maszyn i urządzeń,
  • Naprawa i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego,
  • Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

Zgodnie z objaśnieniem do ww. Załącznika, zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.

Usługi ślusarskie nie zostały oznaczone powyższym symbolem.

Mając na względzie powyższe przepisy stwierdzić należy, iż opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie ślusarstwa podlegają wyłącznie usługi ślusarskie, poza którymi dopuszczalne jest wytwarzanie wyrobów określonych w pkt 3 ww. Objaśnień do tabeli stanowiącej Załącznik Nr 1 do ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika m. in., iż wnioskodawca:

  • produkuje elementy hydrauliki sterowniczej obudów górniczych dla zakładów produkujących hydraulikę sterowniczą,
  • zakupuje drobne elementy metalowe i po uszlachetnieniu sprzedaje odbiorcom.

Zatem produkcja ww. wyrobów wykracza poza dopuszczalne wytwarzanie określone w pkt 3 Objaśnień do tabeli stanowiącej Załącznik Nr 1 do ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998r.

Wobec tego wskazana we wniosku działalność w zakresie ślusarstwa produkcyjnego wyklucza opodatkowanie osiąganych z niej przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Podobne interpretacje: