Drukuj

Czy lekarz może rozliczać się w formie karty podatkowej jeśli będzie przyjmował pacjentów prywatnie oraz w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia?

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach polegających na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – w warunkach określonych w części VIII tabeli, stanowiącej w załącznik Nr 3 do w/w ustawy.

Z przepisu art. 4 ust. 1 pkt. 11 powołanej wyżej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wynika z kolei, iż wolnym zawodem jest pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście m.in. przez lekarzy jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Powyższe wskazuje, że jednym z warunków skorzystania przez lekarza z opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej jest osobiste wykonywanie działalności gospodarczej oraz wykonywanie jej tylko na rzecz osób fizycznych.

Zauważyć należy jednak, iż na mocy art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 202, poz. 1958), z dniem 1 stycznia 2004 r. wprowadzono zmianę w przytoczonym wyżej art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Na mocy tejże zmiany, do powołanego wyżej przepisu wprowadzono zapis, zgodnie z którym za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Doprecyzowanie przepisu art. 4 ust. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym powoduje, iż zatrudnienie takiej osoby na podstawie jednej z powołanych wyżej umów, powoduje utratę charakteru osobistego świadczenia usług a w konsekwencji utratę prawa do skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej. Mając więc na uwadze wskazaną powyżej konsekwencję zatrudnienia pracownika, uwzględniając okoliczność, iż z pisma z dnia 16 grudnia 2003r. nie wynika czy prowadzona przez Pana działalność gospodarcza prowadzona była bez zatrudnienia pracownika, stwierdzić należy nie jest możliwa jednoznaczna ocena, czy przychody uzyskiwane z prowadzonej przez Pana działalności mogą być opodatkowane na zasadach karty podatkowej.

W świetle powyższego, z uwagi na fakt, iż pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 15.01.2004r. Nr PD – Ia-415/35/03 nie uwzględniało aktualnego brzmienia przepisu art. 4 ust. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, należy uznać je za nieaktualne. Tym niemniej potwierdzić należy, stanowisko organu podatkowego pierwszej instancji w części w której wyjaśniono, iż przyjmowanie pacjentów w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia nie powoduje utarty możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej.

Podobne interpretacje: