Drukuj

Czy jako małżonkowie, możemy dokonać wspólnego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2003 w sytuacji, gdy jeden z małżonków opłacał podatek w formie karty podatkowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004r. uzupełnione w dniu 03.02.2004r. o własne stanowisko w sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia:

  • zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - "Małżonkowie podlegają obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów (...)."
  • zgodnie z art. 6 ust. 8 cyt. ustawy -. „Sposób opodatkowania o którym mowa w ust. 2 i 4 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków (...) mają zastosowanie przepisy ustawy z 20.11. 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2000r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym ”.

Z uwagi na niniejszy stan prawny, który obowiązuje od 01.01.2003r., w stosunku do małżonki mają zastosowanie przepisy „ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym” - gdyż opłacała ona podatek dochodowy w formie karty podatkowej za okres 1.01-07.01.2003.
Przywołane przez Państwo przepisy obowiązywały w roku 2001 i 2002 cyt. (..) ze wspólnego opodatkowania nie mogą skorzystać małżonkowie, jeżeli chociażby jeden z nich uzyskał dochody (przychody) opodatkowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), czyli opłacający podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej. Z przytoczonych wyżej przepisów wynikało, że wspólne opodatkowanie małżonków było możliwe w przypadku gdy jeden z nich prowadząc działalność gospodarczą w ciągu roku podatkowego nie uzyskiwał żadnych przychodów opodatkowanych w formach zryczałtowanych. Istotne znaczenie miał bowiem fakt nie osiągnięcia przychodów, a nie fakt opłacania podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Od 2003r. stan ów uległ zmianie, zgodnie z treścią podaną powyżej, zatem stanowisko Państwa jest nieprawidłowe.

Podobne interpretacje: