Drukuj

Ustawodawca definiuje udzielanie lekcji na godziny jako pomoc w nauce oraz jednocześnie pozostawia otwartym katalog usług, które można zakwalifikować pod tym pojęciem, to należy stwierdzić, iż usługi edukacyjne w zakresie grupowego przygotowania do egzaminu maturalnego mieszczą się w pojęciu działalności polegającej na udzielaniu lekcji na godziny zgodnie z wykładnią językową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 09.11.2007 r. (data wpływu 13.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania uzyskanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania uzyskanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest nauczycielką matematyki zatrudnioną na pełny etat w liceum. Na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - określenie przedmiotu działalności - (80.42.b) - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (korepetycje, prowadzenie zajęć wyrównawczych poszerzających wiadomości dla dzieci i młodzieży) - prowadzi zajęcia nauczania matematyki (nie dla uczniów, których uczy w szkole) i dokonuje rozliczeń na zasadach ogólnych ze względu na zmieniające się (z powodu reformy oświaty) zasady przygotowania uczniów do matury (możliwość zdawania matury w wersji podstawowej lub rozszerzonej) bez względu na to jaki jest zakres nauczania przedmiotu w danej klasie uczniowie przygotowują się do egzaminów według zagadnień przewidzianych dla danego poziomu zdawania przedmiotu. Nauczyciel uczący ucznia w szkole realizuje materiał przewidziany w ramach rozszerzenia, bądź w zakresie podstawowym. Uczeń zdający w zakresie przez siebie wybranym ma za zadanie przygotować się do egzaminu i wykonywać zadania przygotowujące do matury w zakresie poziomu, który wybrał. Zmniejszenie ilości lat nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a zwiększenie zakresu materiału wymaganego z przedmiotu na maturze i w przygotowaniu się do studiów na wyższej uczelni jest powodem zapotrzebowania wśród uczniów na wykonywanie dużej liczby ćwiczeń utrwalających, przygotowujących do matury i przyszłej edukacji. W związku z tym lepsze możliwości wykonania jak największej liczby zadań w celu osiągnięcia przez ucznia dobrych wyników na maturze daje możliwość uczenia się w znacznie większej liczbie godzin, a także możliwość współpracy koleżeńskiej pod kierunkiem nauczyciela.

Wnioskodawczyni jako nauczyciel prowadząc zajęcia pomocy w nauce na godziny realizuje głównie zagadnienia przygotowujące ucznia dla niego z zadanych lekcji w okresie dla niego szczególnym, przygotowującym go do egzaminu. Opisane wyżej powody są uzasadnieniem by takie zajęcia prowadzić grupowo. Jest to znacznie dostępniejsza forma dla uczniów ponieważ:

  1. można z uczniem pracować wiele godzin w tygodniu,
  2. zajęcia są dużo tańsze niż zajęcia indywidualne,
  3. istnieje możliwość współpracy koleżeńskiej, która przenosi się na współpracę poza zajęciami z nauczycielem, co dodatkowo zwiększa liczbę wykonanych zadań.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zajęcia, korepetycje prowadzone grupowo na zasadach opisanych wyżej można rozliczać korzystając z formy karty podatkowej z art. XI ustawy w zakresie udzielania lekcji na godziny ...

Zdaniem Wnioskodawczyni, jeśli za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce polegającą na odrobieniu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji to zajęcia, które prowadzi Wnioskodawczyni właśnie spełniają taką rolę. To, że dotyczy to zagadnień tak obszernych to tylko dlatego, że specyficznym dla ucznia jest okres przygotowania do matury i w tym czasie zadanymi lekcjami dla ucznia jest uporządkowanie, utrwalenie i stosowanie wiedzy do rozwiązywania zadań. Wnioskodawczyni nadmieniła, że bazę zadań przygotowujących stanowi zestaw zadań, które były do tej pory na egzaminach nowej matury z matematyki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny – w warunkach określonych w części XI tabeli. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji (pkt 2 objaśnień w części XI załącznika nr 3 do ww. ustawy).

Skoro ustawodawca definiuje udzielanie lekcji na godziny jako pomoc w nauce oraz jednocześnie pozostawia otwartym katalog usług, które można zakwalifikować pod tym pojęciem, to należy stwierdzić, iż usługi edukacyjne w zakresie grupowego przygotowania do egzaminu maturalnego mieszczą się w pojęciu działalności polegającej na udzielaniu lekcji na godziny zgodnie z wykładnią językową.

Jeżeli więc działalność Wnioskodawczyni należy do kategorii usług edukacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny, brak jest przeszkód prawnych w opodatkowaniu przychodów z tej działalności zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: