Drukuj

Podatnik który zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, zwraca się z pytaniem czy w momencie uzyskania dodatkowych przychodów z tytułu pośrednictwa finansowego (wg PKWiU 65.23.10.00) będzie mógł nadal dokonywać rozliczeń na ryczałcie czy na zasadach ogólnych?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e wyżej cytowanej ustawy przepisów rozdziału 2 –regulującego opodatkowanie w formie ryczałtu - nie stosuje się do podatników świadczących usługi wymienione w załączniku Nr 2 do ustawy. W wymienionym załączniku Nr 2 do ustawy stanowiącym wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - jest zamieszczona Sekcja J obejmująca „usługi pośrednictwa finansowego”. Zgodnie z art. 22 wyżej wymienionej ustawy – w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia w którym nastąpiła utrata warunków, zaprowadzić właściwe księgi – chyba że jest zwolniony z tego obowiązku – i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W stosunku do podatników, podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do określenia podatku dochodowego przyjmuje się dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Oznacza to, że w sytuacji gdy podatnik w ciągu danego roku podatkowego uzyskiwał zarówno przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym oraz dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych jest obowiązany do złożenia dwóch zeznań podatkowych. Zgodnie bowiem z przepisem art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) podatnicy, którzy opłacali podatek zryczałtowany są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. Natomiast na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
Biorąc powyższe pod uwagę, tutejszy organ podatkowy nie podziela stanowiska podatnika w sprawie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu przychodów uzyskanych z pośrednictwa finansowego. Przychody te – bez względu na kwotę uzyskaną z tego tytułu – powodują wyłączenie Podatnika z opodatkowania w formie ryczałtu z dniem ich uzyskania.

Podobne interpretacje: