Drukuj

czy na wystawianych paragonach lub fakturach wyszczególniać odrębnie wartość materiału i usługi w przypadku gdy wykonana usługa jest związana z wymianą części nie powierzonej przez klienta ale własnej, a przychody z tego tytułu uzyskane, są opodatkowane stawką 8,5% .

Podatnik prowadzi warsztat mechaniki pojazdowej opłacając zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%. Prowadzi również sprzedaż art. motoryzacyjnych , części i akcesoriów samochodowych , która opodatkowana jest stawką 3%. W miesiącu grudniu 2004 roku podatnik dokonał zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej , i zgodnie z nr PKD 52.63B wpis brzmi -sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową , gdzie indziej nie sklasyfikowana. Z uwagi na taki zapis podatnik ma wątpliwości ,co do wysokości stawki podatku zryczałtowanego z tytułu sprzedaży art. motoryzacyjnych . W związku z powyższym, podatnik pyta, czy na wystawianych paragonach lub fakturach wyszczególniać odrębnie wartość materiału i usługi w przypadku gdy wykonana usługa jest związana z wymianą części nie powierzonej przez klienta ale własnej, a przychody z tego tytułu uzyskane, są opodatkowane stawką 8,5% .

Podatnik stoi na stanowisku , iż rozgraniczanie na wystawianych dokumentach rodzaju i wartości materiałów oraz zakresu wykonanych prac powinno nastąpić jedynie na żądanie klienta "zwłaszcza w przypadku obowiązywania jednakowej stawki VAT 22%".

Organ podatkowy stwierdza , że zgadza się z przedstawionym stanowiskiem , o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie zgodny jest ze stanem rzeczywistym .

Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym uregulowane zostały w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz. 930 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie na podstawie art.16 powołanej wyżej ustawy, sposób prowadzenia ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego, sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych( Dz. U. z 2002 r. Nr 219, poz.1836 ze zm.).Przepis § 3 ww rozporządzenia stanowi , iż zapisy w ewidencji przychodów są dokonywane między innymi na podstawie wystawionych faktur VAT , rachunków ,a w przypadku sprzedaży bez faktur - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego .

Zgodnie jednak z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: 1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; 2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; 3) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; 4) nazwę towaru lub usługi; 5) jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług; 6) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 7) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 8) stawki podatku; 9) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; 10) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 11) wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; 12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie. Mając na uwadze powyższe uregulowania , podatnik wykonując na rzecz klienta usługę , winien wykazać na fakturze w szczególności nazwę usługi , jej rodzaj oraz cenę bez rozbicia na poszczególne elementy składowe . W przypadku jednak , gdy czynności jest więcej i każda z nich stanowi odrębną usługę ;należałoby czynności wyszczególnić.

Organ podatkowy zauważa jednocześnie ,iż zapisy na fakturach winny być dokonywane z uwzględnieniem przepisów o podatku od towarów i usług .

Podobne interpretacje: