Drukuj

Czy opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest możliwość korzystania z odliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ?

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 28.02.2005 r., który wpłynął w dniu 01.03.2005 r., o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości korzystania przez podatnika opłacającego ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, z odliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 01.03.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie wpłynął wniosek podatnika, uzupełniony dnia 17.03.2005 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
W przedmiotowym wniosku podatnik opisał stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie handlu zamierza zlikwidować z dniem 15.04.2005 r. i od dnia 15.04.2005 r. będzie wynajmował, stanowiące Jego własność lokale - mieszkalny i usługowy. Najem nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej objętej wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, a tylko lokal usługowy stanowi składnik majątku firmy, którą zamierza zlikwidować. Lokal usługowy nie był przedmiotem umowy najmu w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Na tle opisanego stanu faktycznego podatnik stwierdził, że po likwidacji działalności handlowej, opodatkowując przychody z najmu lokali mieszkalnego i usługowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, może odliczać od przychodu zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne, rentowe, chorobowe oraz, od podatku, składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że zajęte przez podatnika stanowisko w sprawie jest prawidłowe i znajduje potwierdzenie w przytoczonych poniżej przepisach prawa podatkowego.
Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W oparciu o art. 11 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatnik uzyskujący przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym. W myśl art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), odliczeniu podlegają składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.), zapłacone bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Odliczenie to nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Natomiast z art. 13 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zapłaconej w roku podatkowym zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), o ile nie została odliczona od podatku dochodowego.
Ustawodawca zastrzega jednak, że obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ponadto kwota składki, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (art. 27b ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 13 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).
Tak więc w myśl ww. przepisów i przedstawionego stanu faktycznego, podatnik opłacając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ma prawo do obniżenia przychodu o zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe składki, a także do obniżenia należnego ryczałtu o zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie sporządzenia wniosku.
Jak stanowi art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Na postanowienie niniejsze przysługuje Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głogowie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Podobne interpretacje: