Drukuj

Dotyczy opodatkowania sprzedaży zakupionych rzeczy używanych.

W dniu 22 czerwca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14 § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny oraz stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w opisanej sprawie. Pan prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży artykułów motoryzacyjnych opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkiem od towarów i usług. Podatnik na podstawie faktury VAT – marża nabył rzecz używaną w celu dalszej odsprzedaży. Dokonał faktycznego nabycia bez zawierania umowy komisu. Podatnik dokona sprzedaży tej rzeczy również na podstawie faktury VAT – marża. Cena sprzedaży pomniejszona o zawarty w marży podatek VAT będzie przychodem w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym i od tak obliczonego przychodu zostanie naliczony i zapłacony zryczałtowany podatek dochodowy. Zdaniem wnioskodawcy należy ustalić stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w wys. 3% stosowaną przy przychodach z działalności usługowej w zakresie handlu.

Ocena prawna stanowiska pytającego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3%. Do ustalenia podstawy opodatkowania mają zastosowanie przepisy art. 6 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z wymienionym przepisem opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Z powołanego art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym wynika, iż u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Stosownie do brzmienia ww. przepisów, przychód z tej sprzedaży tj. cena sprzedaży pomniejszona o zawarty w marży podatek VAT, opodatkowany będzie stawką ryczałtu w wysokości 3%, w związku z czym przedstawione przez Pana stanowisko jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Jak stanowi art. 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: