Drukuj

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować przychód osiągnięty przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ze sprzedaży środka trwałego – lokalu użytkowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2004 r., przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:
a) środkami trwałymi,
b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
c) wartościami niematerialnymi i prawnymi
- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym. Z art. 12 ust. 10 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2004 r. wynika, iż w przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:
1) środkami trwałymi,
2) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1500 zł,
3) wartościami niematerialnymi i prawnymi
- ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w pkt 2 oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziale w takim prawie, nieujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej – bez względu na okres ich nabycia – stosuje się przepisy art. 28 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Z treści złożonego zapytania wynika, że w 2001 r. będąc opodatkowana na zasadach ogólnych podatniczka prowadziła działalność gospodarczą w lokalu będącym od 2000 r. własnością podatniczki. W miesiącu grudniu 2001 r. lokal ten wprowadzony został do ewidencji środków trwałych i amortyzowany w latach następnych (2002 - 2003). W dniu 21 stycznia 2004 r. podatniczka sprzedała lokal ujmując uzyskany ze sprzedaży przychód w ewidencji przychodów prowadzonej dla potrzeb ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdyż z takiej formy opodatkowania korzystała w 2004 r. W dniu 31.01.2004 r. podatniczka zlikwidowała prowadzoną działalność gospodarczą. Ponieważ od przychodu ze sprzedaży lokalu odprowadzony został ryczałt według stawki 3,0 % to w chwili obecnej podatniczka ma wątpliwości czy była to stawka właściwa czy też nie należało zastosować do uzyskanego przychodu stawki ryczałtu 10 %.
Z przytoczonych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, iż w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości będących środkami trwałymi ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – bez względu na okres ich nabycia - stosuje się przepisy art. 28 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Tak więc o opodatkowaniu przychodu osiągniętego przez podatniczkę ze sprzedaży lokalu użytkowego, w przedstawionym w zapytaniu stanie faktycznym i istniejącym stanie prawnym decyduje treść art. 28 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie z tym uregulowaniem:
- przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł – art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym,
- podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 % uzyskanego przychodu – art. 28 ust. 2 pierwsze zdanie ustawy o podatku dochodowym.
Reasumując, uzyskany przez podatniczkę przychód ze sprzedaży lokalu użytkowego jest przychodem z działalności gospodarczej, od którego winna jest uiścić ryczałt w wysokości 10 %. Zgodnie z art. 12 ust. 10b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ryczałt ten jest płatny bez wezwania w terminie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1a, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Podobne interpretacje: