Drukuj

Czy prowadząc działalność gospodarczą na zasadach ogólnych w 2003 r., mogłem uzyskane przychody z tytułu najmu lokalu nie będącego składnikiem majątku prowadzonej działalności gospodarczej opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym według 8,5%?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie w odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 15 marca 2004 r. o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego stwierdza że:

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. podatnicy osiągający przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 (tj. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą) są opodatkowani na zasadach określonych w ustawie, chyba że we właściwym urzędzie skarbowym złożą pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W/w przepis odsyła podatnika do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Art. 1 pkt 2 ustawy reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zakres podmiotowy ustawy jest rozszerzony o osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

W przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Z informacji przedstawionych przez jednoosobowe stanowisko ds. Ewidencji i Identyfikacji Podatników tut. Urzędu wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą o nazwie Przedsiębiorstwo P. - H. E. opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Wobec powyższego, osiąganie przez Pana przychodów w 2003 r. z tytułu najmu lokalu prywatnego w sytuacji, gdy jednocześnie prowadzi Pan działalność gospodarczą, nie może być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W 2004 r. w związku ze zmianą przepisu art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą być opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu dodatkowo osiąganych przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podobne interpretacje: