Drukuj

1. Czy do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązany jest bank prowadzący rachunek? 2. Czy dochody uzyskane z przewalutowania zgromadzonych na koncie osobistym środków pieniężnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu z dnia 05.03.2004 r. Nr PD2/415-13/04 koryguję udzieloną przez Naczelnika odpowiedź w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Przedmiotem zapytania jest:

  • czy do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązany jest bank prowadzący rachunek?
  • czy dochody uzyskane z przewalutowania zgromadzonych na koncie osobistym środków pieniężnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Przedstawiając stan faktyczny Podatnik informuje, że posiada walutowy rachunek osobisty w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Elblągu. Rachunek nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatnik posiada w ww banku konta w PLN, USD, GBD oraz EUR. W ramach oferowanych usług, bank dokonuje na wniosek Podatnika, przewalutowania zgromadzonych na koncie środków. Transakcje wykonywane są po ustaleniu, z udziałem banku, kursu waluty i na zlecenie Podatnika w ramach wiążącej umowy o prowadzeniu rachunku osobistego. Po uzgodnieniu kursu bank obciąża jeden z rachunków w walucie wskazanej przez Podatnika i uznaje jednocześnie inny rachunek w wybranej walucie. Wykorzystując wzajemne relacje pomiędzy wymienionymi wyżej walutami polegające na zwyżkach i spadkach kursu występują sytuacje uzyskiwania dochodów, jak również zdarza się, że powodują one powstanie straty.

Zgodnie z art. 30a ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) „od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą".

Ponadto zgodnie z treścią art. 30a, ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1, pkt 1- 4 oraz pkt 6, 8 i 9 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

W świetle art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru".

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika, że do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego uprawniony jest podmiot prowadzący rachunek bankowy. W Pana przypadku Bank Zachodni WBK S.A. Ponadto opodatkowanie przychodu z odsetek ma charakter ryczałtowy. Zatem bank jest zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 19% od przychodów z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Dochodów (przychodów), o którym mowa w art. 30a, ust. 1, pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie łączy się z innymi dochodami.

Stosownie do przepisu art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłoszanego przez Narodowy Bank Polski. Z kolei przepis art. 14 ust. 1b ustawy stanowi, iż przychody z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych związanych z działalnością gospodarczą ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodu oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik. A zatem, z powyższego wynika, że różnice kursowe występują jako przychód tylko przy działalności gospodarczej. Oznacza to, że w przypadku lokat walutowych nie możemy mówić o „różnicach kursowych". Opodatkowania przychodów z tego tytułu nie przewidziano także w art. 30a, ust. 1 pkt 3 powołanej wyżej ustawy.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przychód osiągnięty przez Podatnika z tytułu zysków powstałych w wyniku przewałutowania zgromadzonych na Jego koncie osobistym środków pieniężnych, nie podlega opodatkowaniu. Zatem z tego tytułu brak jest podstaw do pobrania przez Bank Zachodni WBK S.A. zryczałtowanego podatku od powyższych przychodów.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie stwierdza, że udzielona Panu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu odpowiedź jest pod względem merytorycznym prawidłowa, jednak nie zawierała ona odpowiedzi na drugie pytanie w zakresie osiągniętego dochodu w wyniku przewałutowania

Podobne interpretacje: