Drukuj

Czy możliwe jest opodatkowanie kartą podatkową usług szycia na podstawie umowy zawartej ze sprzedawcą tkanin, który sprzedając tkaninę dolicza do ceny sprzedaży zamówioną usługę szycia?

P O S T A N O W I E N I E
Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21.10.2005 r., który wpłynął w dniu 24.10.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej działalności w zakresie bieliźniarstwa ? nie jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E
W dniu 24.10.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy wpłynął Pani wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
W złożonym wniosku informuje Pani, iż prowadzi działalność gospodarczą, w której wykonuje usługi szycia. W ramach działalności zawarła Pani umowę ze sprzedawcą tkanin, który sprzedając tkaninę dolicza do ceny sprzedaży zamówioną u Pani usługę szycia, co stanowi u niego przychód ze sprzedaży. Pani natomiast w ramach swojej działalności szyje z powierzonych od klientów materiałów gotowe zasłony, firany, narzuty. Za wykonane usługi zgodnie z umową, wystawia Pani fakturę za usługę szycia dla sprzedawcy tkaniny, który wcześniej za wykonanie tej usługi pobrał należność od klienta. Jest to jedyny rodzaj wykonywanych usług w ramach prowadzonej działalności.
Pytanie Pani dotyczy następującej kwestii ? czy powyższe usługi mogą być opodatkowane na zasadzie karty podatkowej.
Według Pani stanowiska powyższe usługi mogą być opodatkowane na zasadzie karty podatkowej, ponieważ usługi te mieszczą się w załączniku do ustawy Nr 4 w poz. 40.
W załączniku Nr 4 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.) zwanej dalej u. p. u. z., zawarta jest charakterystyka działalności usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej.
Pozycja 40 zawiera zakres działalności: usługi w zakresie bieliźniarstwa, obejmujące przedmiot działalności jn.:
- wyrób, przerabianie i naprawa bielizny stołowej, pościelowej, niemowlęcej, dziecięcej, damskiej i męskiej (dziennej i nocnej), liturgicznej, podomek, szlafroków, płaszczy kąpielowych, bonżurek męskich, czepków pielęgniarskich, kucharskich itp.,
- wyrób kołder, śpiworów, poduszek, pierzyn, sienników,
- wyrób z materiałów włókienniczych odzieży, ubiorów i rękawiczek oraz nakryć głowy dla dzieci do lat 6,
- wyrób firanek i zasłon okiennych, pledów, narzut, fartuchów, bluzek, krawatów, chustek, apaszek, żabotów i muszek, śliniaków, kostiumów plażowych itp.,
- usługowe okrętkowanie. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.
Kwalifikując dany przedmiot działalności (np. szycie zasłon itp.) do konkretnego zakresu działalności (usług w zakresie bieliźniarstwa) należy uwzględnić również: Objaśnienia do Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej. (Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo ? usługowa), zawarte w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2005 r. (M.P. Nr 49, poz. 848), które w pkt 3 zawierają informację jn.:
Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest, poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 p. d.p.d., wytwarzanie:
a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów)lub życzenia zamawiającego
- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odsprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.
Mając na uwadze przywołane przepisy prawa podatkowego, nie może Pani korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej wykonując działalność usługową w zakresie bieliźniarstwa w warunkach opisanych we wniosku. Bowiem usługi te wykonuje Pani na zlecenie zamawiającego, tj. sprzedawcy tkanin, który wyroby (zasłony, firany, narzuty) będące efektem Pani usług przeznacza do dalszej odsprzedaży indywidualnemu nabywcy, po doliczeniu do wartości tkaniny wartości wykonanej przez Panią usługi. Powyższe potwierdza Pani opisując stan faktyczny, iż ?za wykonane usługi zgodnie z umową, wystawia Pani fakturę za usługę szycia dla sprzedawcy tkaniny, który wcześniej za wykonanie tej usługi pobrał należność od klienta?.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.
Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla Pani, wiąże natomiast właściwe dla Pani organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Legnicy w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Podobne interpretacje: