Drukuj

W jaki sposób określić cenę rynkową sporządzając wycenę towarów przy spisie z natury?

W dniu 06.01.2007 r. wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu z zapytaniem w jaki sposób określić cenę rynkową przy sporządzaniu spisu z natury?

Zdaniem wnioskodawcy wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu oraz stanu prawnego uznał przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe.

Z dokumentacji będącej w posiadaniu Urzędu Skarbowego wynika, że Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej pojazdów samochodowych, sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, transportu drogowego towarów pojazdami uniwersalnymi, wykonywaniu robót budowlanych murarskich, sprzedaży detalicznej artykułów używanych prowadzonych w sklepach na podstawie zaświadczenia o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Pismem z dnia 20.01.2003 r. podatnik zawiadomił Naczelnika tutejszego Urzędu o zaprowadzeniu ewidencji przychodów i opłacaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do dnia złożenia wniosku o wydanie pisemnej interpretacji nie zmienił formy opodatkowania.

Z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20.11.1998 r, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (jednolity tekst: Dz. U. z 2000 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) wynika możliwość wyboru wyceny towarów i innych składników objętych spisem z natury. I tak, podatnik może wycenić towary i inne składniki majątku objęte spisem według cen zakupu albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu, a także gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu.

W przypadku cen zakupu lub nabycia elementem rzutującym na ich wysokość jest m.in. cena zapłacona za zakupione składniki majątku. Z przepisów definiujących tą metodę wyceny nie wynika, aby uszkodzenie towarów czy spadek ich wartości stanowiło czynnik skutkujący zmniejszeniem ceny. Czynniki te uwzględnione są natomiast przy wycenie towarów dokonywanej według cen rynkowych. W związku z tym, że przepisy w/w ustawy nie definiują, co należy rozumieć pod pojęciem ceny rynkowej, powszechne jest sięganie w tym zakresie do definicji z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Ta zaś zakłada, że cena rynkowa to cena stosowana w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu uznaje przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe.

Interpretacja powyższa została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.

Podobne interpretacje: